KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODIZANJE NOVIH RIBNJAKA I REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆIH NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Predmet konkursa je:

 • podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od  1  ha i ne većoj od  100  ha, koji se nalaze  na teritoriji AP Vojvodine.

Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

Korisnici sredstava po ovom konkursu su pravna  lica  sa teritorije AP Vojvodine,  koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. pravnolice:

– privredno društvo,

– zemljoradnička zadruga.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je  20.000.000,00  dinara  bez PDV-a.

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 70% od ukupne vrednosti  zemljanih  radova bez  PDV-a. Preostali  iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje korisnik sredstava. Celokupan iznos  PDV-a pada na teret Korisnika sredstava.

 • iznos sredstava za podršku rekonstrukcije  ribnjaka ne može biti veći od  500.000,00  dinara po hektaru. 
 • iznos sredstava za podršku  podizanju novih ribnjaka  ne može biti veći od  800.000,00  dinara po hektaru.

Podnosilac prijave za podizanje novih ribnjaka može podneti samo jednu prijavu po konkursu ili najviše dve prijave po podnosiocu za rekonstrukciju postojećih ribnjaka za najviše  dva zasebno registrovana ribnjačka objekta  – ribnjaka.

Po prijavama koje se podnose za izvođenje zemljanih radova  na rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih ribnjaka, sredstva se dodeljuju za realizaciju utvrđenih projektom i ugovorom  i to za sledeće radove:

 1. Čišćenje terena
 2. Izrada nasipa
 3. Korekcija krune postojećeg nasipa
 4. Iskop materijala, razastiranje i nasipanje
 5. Izgradnja obodnog kanala
 6. Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta
 7. Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu
 8. Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala
 9. Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju
 10. Razastiranje iskopanog materijala
 11. Škarpiranje kosina kanala i nasipa
 12. Nabijanje nasipa vibroježom
 13. Izrada pregradnog nasipa
 14. Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za  podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka po jednoj prijavi iznosi do  5.000.000,00 dinara bez PDV-a.

1 . Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu; sa  odgovarajućim stočnim fondom (podaci  o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

2. Podnosilac prijave mora  imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;

3 . Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o  vodnim  naknadama  zaključno sa 31.12. 2020. godine;

4 . Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane  nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2020. godine;

5 . Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu  poljoprivrednog zemljišta u državnoj  svojini, zaključno sa 31.12.2020. godine, ukoliko je korisnik istog;

6 . Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti  podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za  korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

7 . Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema  Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

8 . Podnosilac prijave i izvođač radova ne mogu da predstavljaju povezana lica

9 . parcele na kojima se izvode radovi – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko je parcela u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina;

10 . Prema podnosiocu prijave – pravnom licu ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

11 . Podnosilac prijave – pravno lice mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

12 . Zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju.

 • VREMENSKI OKVIR

Konkurs je otvoren  do  15.09.2021. godine.