KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SEKTORU VOĆE, GROŽĐE, POVRĆE (UKLJUČUJUĆI PEČURKE), CVEĆE I OSTALI USEVI

Cilj i predmet ovog konkursa jesu podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 3.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 120.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje i jednu podtačku.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2020. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije u Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće, i to:

1. Nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda;

2. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda;

3. Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda;

4. Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda;

5. Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih

vrsta;

6. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva;

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće i Sektoru ostali usevi:

7. Solarni panel sistemi sa pratećom opremom za pokretanje pumpi za navodnjavanje.

8. Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)

Za podtačku 1. za nabavku drvenih boks paleta maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 2.500,00 dinara/komadu, a maksimalno do 700.000,00 dinara, odnosno 2.750,00 dinara/komadu, a maksimalno do 770.000,00 dinara, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, a za zemljoradničke zadruge odnosno složene zemljoradničke zadruge maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 1.200.000,00 dinara.

Za podtačku 1. za nabavku plastičnih boks paleta maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 4.500,00 dinara/komadu, a maksimalno do 2.000.000,00 dinara, odnosno 4.950,00 dinara/komadu, a maksimalno do 2.200.000,00 dinara, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, a za zemljoradničke zadruge odnosno složene zemljoradničke zadruge maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 3.500.000,00 dinara.

Za podtačku 2., 3., 5. i 6. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do do 700.000,00 dinara, odnosno do 770.000,00 dinara.

Za podtačku 4. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 1.500.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 1.650.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu.

Za podtačku 7. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 550.000,00 dinara po hektaru, a maksimalno do 1.650.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 605.000,00 dinara, a maksimalno do 1.815.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu.

Za podtačku 8. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 500.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 550.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu.

SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Sektor voča, povrća i ostalih useva, pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog proizvoda.  Za podnosioce prijava za investicije u podtačkama: 2. 3. i 4. iz tačke 2.: Izgrađen objekat upisan u Katastar nepokretnosti sa odgovarajućom namenom za objekat u vlasništvu ili zakupu u periodu od minimalno pet godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava.

1. Sektor voća:

Korisnik sredstava ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru voća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava  ima upisano do 1,99 ha jagodičastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća.

2. Sektor povrća (uključujući pečurke):

Korisnik sredstava ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru povrće  ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 0,49 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili do 2,99 ha povrća na otvorenom prostoru.

3. Sektor ostali usevi

Korisnik sredstava ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru  ostali usevi  ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 49,99 ha ostalih useva. Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru ostalih useva za investicije u nabavku opreme iz podtačke 8. iz tačke 2. ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 99,99 ha ostalih useva.

Za Sektor grožđe i Sektor cveće nema specifičnih uslova za učešće na konkursu.

Konkurs je otvoren do 06.03.2020. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.