Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva

Za realizaciju Konkursa za sufinansiranje investicija nabavku opreme zaproizvodnju  piva  na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini  predviđeno je ukupno  10.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50%  od
vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi,ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60%  od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00
dinara, odnosno  2.200.000,00  dinara za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00  dinara, arazmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije  200.000,00  dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2021.godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima,  koji nose datum nakon
01.01.2021.godine.


Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:

– kuvač za pivo tj. variona,

– fermentatori za pivo,

– rashladni sistem za održavanje temperature,

– pločasti izmenjivači za hlađenje sladovine,

– linija za pranje fermentora (cip sistem),

– linija za flaširanje,

– pumpe za pretakanje,

– linija za prečišćavanje i osmozu vode.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, a za više namena do maksimalnog iznosa  bespovratnih sredstava po jednoj prijavi.

4. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU


Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava ikoja se nalaze u aktivnom statusu,i to:

 1. Preduzetnik – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 2. pravno lice –  registrovano poljoprivredno gazdinstvo

5. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1.  registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i da se nalaziti u aktivnom statusu;
 2.  podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritoruje AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
 3.  podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za
 4. odvodnjavanje /navodnjavanje za navedenu investiciju zaključno sa 31.12.2020. godine;
 5.  podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze zaključno sa 2020. godinom za podnosioca prijave
 6. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog  zemljišta u državnoj svojini
 7. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekomdrugom osnovu ;
 8. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema pokrajinskomsekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede, na osnovuranije potpisanih ugovora;
 9. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica.
 10. da se plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača, a – plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.
 11. podnosilac prijave  mora biti registrovan u Agenciji za privredne registre za namenu za koju konkuriše;
 12. podnosilac prijave  mora biti upisan u  Registar prizvođača piva.
 13. ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 14. pravno lice mora biti razvrstano u mikro ili malo pravno lice.


Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 11.06.2021. godine.