KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE ZA 2020. GODINU

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine i druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

Korisnici sredstava po ovom konkursu su korisnici lovišta, akreditovane naučno istraživačke ustanove u oblasti lovstva i zaštite divljači i lovišta i privredna društva, koja su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva sa teritorije AP Vojvodine.

Visina i namena sredstava

1. Izrada i realizacija programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa (tačka III podtačka 1. Programa) do 90% za tačku 1a i do 100% za tačku 1b, u ukupnom iznosu do 20.570.000,00 dinara i to za:

1a – sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije lovno – tehničkih objekata u iznosu do 19.870.000,00 dinara, i to za:

– izgradnju i rekonstrukciju objekata za obradu trofeja, do 600.000,00 dinara za izgradnju i do 400.000,00 dinara za rekonstrukciju;

– podizanje remiza za divljač, do 200.000,00 dinara po hektaru;

– izgradnju objekta za uzgoj autohtone divljači u otvorenim lovištima, do 3.000.000,00 dinara po jednom projektu, a u skladu sa prihvaćenim projektom.

– najviše dve visoke natkrivene drvene čeke, do 18.000,00 dinara po čeki;

– izgradnja novih uzgajališta autohtone divljači u lovištima posebne namene, do ukupnog iznosa od 10.000.000,00 dinara, a u skladu sa prihvaćenim projektom.

1b – izrada i realizacija projekata tehnološkog postupka za veštačku proizvodnju zeca (Lepus europaeus, Pall.) u uzgajalištima divljači, u svrhu unapređivanja stanja populacija zeca u lovištima APV, u iznosu do 700.000,00 dinara

2. druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu (tačka III podtačka 2. Programa), u

ukupnom iznosu do 24.676.176,20 dinara za:

Sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta (na primer mopedi, terenska vozila, nabavka posebnih digitalnih kamera – fotoklopki, uređaja za noćno osmatranje i drugih uređaja za osmatranje i praćenje divljači u funciji razvoja monitoringa i zaštite divljači i dr. ), u iznosu do 22.176.176,20 dinara i to za:

2a) sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini, do 60%, i to za:

– novo terensko vozilo do 750.000,00 dinara i do 400.000,00 dinara za polovno terensko vozilo, koje ne može biti starije od 5 godina.

– sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini, do 90%, i to za:

– digitalne kamere – foto klopke sa GSM modulom za slanje podataka putem MMS poruka, do

40.000,00 dinara po jednoj digitalnoj kameri – foto klopki,

– uređaji za noćno osmatranje – termovizijski uređaj, sa najmanje IPX4 zaštitom na vodootpornost, nisku temperaturu i na udarce i najmanjom daljinom detekcije od 800 metara, do 150.000,00 dinara po jednom uređaju za noćno osmatranje,

2b) Finansiranje istraživanja realnog prirasta zeca u AP Vojvodini za lovnu sezonu 2020./2021., do 100 %, u iznosu do 1.000.000,00 dinara.

2c) Finansiranje Projekta unapređenja stanja u lovištima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine sa aspekta zaštite i sprovođenja monitoringa populacija lovostajem zaštićenih trajno zaštićenih vrsta divljači i njihovih staništa – monitoring populacije šakala (Canis aureus) i uticaj šakala na gajene vrste divljači (II faza) lovna 2020/21. godina, do 100 %, u iznosu do 1.500.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.03.2020. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.