KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE ZA 2021. GODINU

1.CILj KONKURSA

Unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine.

2.PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja  lovstva oprema,  istraživanje  i  izrada  i  realizacije  projekata  radiunapređivanja  stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine i druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

3.KORISNICI SREDSTAVA

 Korisnici sredstava po ovom konkursu su korisnici lovišta, lovnih revira i privredna društva, koja su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva sa teritorije AP Vojvodine.Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice

4.VISINA SREDSTAVA KOJA SE DODELjUJU KONKURSOM I OBJAVLjIVANjE KONKURSA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 25.477.937,00 dinara.Pored dnevnog lista „Dnevnik“, ovaj konkurs se objavljuje i u Službenom listu AP Vojvodine i na internet starnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

5.VISINA I NAMENA SREDSTAVA

U ukupnom iznosu do 25.477.937,00 dinara sufinansiraće se:

Nabavke opreme za korisnike lovišta (terenska vozila,nabavka posebnih digitalnih kamera –fotoklopki, uređaja za noćno osmatranje i drugih uređaja za osmatranje-spektivai praćenje divljači u funciji razvoja monitoringai opremeza video nadzor za novoformirana uzgajališta autohtone divljači radi zaštite divljači, u iznosu do 23.477.937,00 dinara i to za:

5.1 sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini,do 90%,i toza:-novo ili polovno terensko vozilo do 850.000,00dinara, s tim dapolovno terensko vozilo,ne može biti starije od 10 godina.-sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini, do 90%, i toza:-digitalne kamere –foto klopke sa GSM modulom za slanje podataka putem MMS poruka, do 40.000,00 dinara po jednoj digitalnoj kameri –foto klopki,-uređaji za noćno osmatranje–termovizijski uređaj, sa najmanje IPX4zaštitom na vodootpornost,nisku temperaturu i na udarce i najmanjom daljinom detekcije od 1.200 metara,do 200.000,00 dinara po jednom uređaju za noćno osmatranje,-spektive-sa zaštitom od vode i zamagljivanja,otpornost na niske temperaturedo 200.000,00 dinara po jednom uređaju,-oprema i ugradnja opreme za video nadzor za novoformirana uzgajališta divljači,do 750.000,00 dinara,dinara po jednom uzgajalištu,

5.2 Finansiranje istraživanja realnog prirasta zeca u AP Vojvodiniza lovnu sezonu 2022./2023.,do 100 %, u iznosu do 1.000.000,00 dinara.

5.3 Finansiranje izradei realizacije projekta o štetama od divljači u saobraćaju na području AP Vojvodine,do 100 %, u iznosu do 1.000.000,00 dinara.

6.PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imakorisnik lovištai privredna društva, koja su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstvasa teritorije AP Vojvodine.

7.USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Uslov za učešće na konkursu je da podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo iz prethodnih godina, kao i da za istu namenu i za istu lokaciju nije koristio, niti koristi budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine, i to :-za sredstva iz tačake 5a.)

-korisnici lovištai lovnih revira sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, osim korisnika lovišta posebne namene.-za sredstva iz tačke 5b.i 5c.)

 -privredna društva, registrovanaza obavljanje delatnosti lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva sa teritorije AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren zaključno sa 09.03.2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.