KONKURS ZA RASPODELUSREDSTAVA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE

LOV BESPOVRATNA SREDSTVA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je  19.600.000,00  dinara.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

  1. Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije lovno-tehničkih objekata i  nabavka žive divljači  (tačka  III  podtačka 1. Programa)  do 90%  za tačku 1, u ukupnom iznosu do 19.600.000,00 dinara i to za:

1 a –  sufinansiranje izgradnje lovno  – tehničkih objekata  u iznosu do  1.600.000,00 dinara, i to za:

– podizanje remiza za divljač,  do 200.000,00 dinara po hektaru;

– izgradnju najviše dve visoke natkrivene drvene čeke  po lovištu,  a  do  20.000,00 dinara po  jednoj  čeki;

1 b – sufinansiranje  nabavke  žive divljači u iznosu do  14. 000.000,00 dinara, i to za:

  • nabavku žive divljači  (Phasianus colchicus)  za potrebe  unošenja u lovišta, do  300.000,00  dinara  po  lovištu,  a u skladu sa prihvaćenim projektom;

1 c – sufinansiranje izgradnje  lovno – tehničkih objekata  u lovištima posebne namene, u iznosu do 5.000.000,00 dinara, i to za:

– izgradnja novih uzgajališta autohtone divljači u lovištima posebne namene,  do ukupnog iznosa od  5.000.000,00 dinara, a u skladu sa prihvaćenim projektom.

Pravo učešća na konkursu ima korisnik lovišta sa teritorije AP Vojvodine.

  • USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Uslov za učešće na konkursu je da podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo iz prethodnih godina, kao i da  za istu namenu i za  istu lokaciju nije koristio, niti koristi budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine, i to :

– za sredstva iz tačake 1a) – korisnici lovišta  i lovnih revira  sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, osim korisnika lovišta posebne namene,

– za sredstva iz tačake 1b) – korisnici lovišta  i lovnih revira  sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine,  koji su planirali  nabavku  fazanske divljači  (Phasianus colchicus)  iz veštačke proizvodnje, radi ispuštanja u lovište u lovnoj 2021/2022. godini,  osim korisnika lovišta posebne namene.

– za sredstva iz tačake 1c) – korisnici lovišta  posebne namene  sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji mogu konkurisati  za  izgradnju  novih uzgajališta autohtone divljači u lovištima posebne namene, a  koji imaju  lovnom osnovom predviđenu izgradnju ili  završetak izgradnje uzgajališta za autohtonu divljač u lovnoj 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 godini.

Konkurs je otvoren zaključno sa  12.07.2021. godine.

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sledeće:

– za  podizanje remiza na zemljištu u vlasništvu lovačkih udruženja dostaviti  izvod iz lista nepokretnosti s podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele koje su predmet prijave (ne stariji od 30 dana)  pored kojeg podnosilac prijave koji nije vlasnik zemljišta dostavlja i ugovor o zakupu  (original ili overena kopija), koji važi najmanje 5 godina od objavljivanja konkursa  i  skicu  podizanja  remiza s predmerom  i predračunom  radova  i  iskazanim troškovima  sadnog  materijala,  rada  i nege  sa PDV-om, koje su izradili registrovani rasadnici ili pravna lica registrovana za oblast šumarstva ili lovstva. Površina zemljišta za podizanje remiza za divljač ne može biti manja od pet ari;

            – za izgradnju  visoke drvene natkrivene čeke – skicu (sa naznačenom lokacijom)  sa predmerom  i predračunom  radova sa iskazanim troškovima materijala i rada sa PDV, izrađenog od strane licenciranog lica (licenca Lovačke komore Srbije – vrsta 1);

a) za obradivo poljoprivredno zemljište: dokaz o vlasništvu na obradivom poljoprivrednom zemljištu na kome se planira podizanje lovnih i drugih objekata, izvod lista nepokretnosti (ne stariji od 30 dana) sa naznakom katastarske parcele na kojoj je planirano podizanje lovnih i drugih objekta (original ili overena kopija)  pored kojeg podnosilac prijave koji nije vlasnik zemljišta dostavlja i pisanu  saglasnost vlasnika zemljišta da se na njegovoj imovini mogu postavljati lovni i drugi privremeni objekti predviđeni projektom ili ugovor o zakupu  ili ustupanju  zemljišta za podizanje lovnih i drugih objekta (original ili overena kopija), koji važe najmanje 5 godina od dana objavljivanja konkursa;

b ) za ostale tipove zemljišta: izvod iz lista nepokretnosti  (ne stariji od 30 dana) sa naznakom katastarske parcele na kojoj je planirano podizanje lovnih i drugih objekta (original ili overena kopija).

Podnosioci prijava mogu podneti najviše jednu prijavu na konkurs po lovištu, osim za čeke gde se može na istoj prijavi podneti zahtev za po dve čeke po lovištu, s tim da svi lovno tehnički objekti i nabavka divljači,  moraju biti planirani lovnom osnovom.

Potrebna dokumentacija za tačku 1b. (tačka iii podtačka 1. programa)  –  sufinansiranje  nabavke  žive divljači  (phasianus colchicus)  za potrebe unošenja u lovišta

  1. prijava na konkurs;
  2. fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;
  3. fotokopija –  izvod lovne osnove lovišta za deo koji se odnosi na plan nabavke i unošenja fazanske divljači u lovište  za lovnu 2021/2022 godinu;

      Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sledeće:

– dokaz podnosioca prijave o izvršenoj nabavci fazanske divljači u lovnoj 2020/2021 godini, koja mora da sadrži podatake: Dokaz o upisu dobavljača u registar za registraciju objekata za držanje, uzgoj i promet životinja u lovnoj 2020/2021 godini, koju izdaje i vodi Uprava za veterinu, račun dobavljača, fotokopija izvoda banke o plaćanju računa, količina koja je nabavljena, starosna struktura, vrednost, pri čemu je potrebno navesti kog datuma je izvršen prihvat određenog broja fazanske divljači i lokalitetu (volijeri), uz navođenje ostalih činjenica od značaja.

– izjava zakonskog zastupnika podnosioca prijave o planiranoj nabavci fazanske divljači, koja mora da sadrži podatake: Dokaz o upisu dobavljača u registar za registraciju objekata za držanje, uzgoj i promet životinja u lovnoj 2020/2021 godini, koju izdaje i vodi Uprava za veterinu, količini koja se nabavlja, starosnoj strukturi, vrednosti, predračunu po kome su nabavlja divljač, pri čemu je potrebno navesti kog datuma je planiran prihvat određenog broja fazanske divljači i lokalitetu (volijeri), uz navođenje ostalih činjenica od značaja.

Potrebna dokumentacija za tačku 1 c. (tačka iii podtačka 1. programa)  –  izgradnja novih uzgajališta autohtone divljači u lovištima posebne namene

1.Priva takmičenju;

2 .fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;

3 .fotokopija – izvod lovne osnove lovišta za deo koji se odnosi na plan uređivanja i održavanja lovišta

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sledeće:

– za izgradnju novih  uzgajališta  divljači  u  lovištima posebne namene – skicu  (sa naznačenom  GPS  lokacijom), tehnološki projekat uzgajališta, predmer i predračun sa iskazanim troškovima materijala i rada bez PDV-a i overom od strane licenciranog lica (licenca Lovačke komore Srbije – vrsta 1).