KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA ZA RADIO U 2021. GODINI

Republika Srbija – Ministarstvo kulture i informisanja raspisala je  konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio u 2021. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, definisanog članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima i objavljuje se na veb-sajtu Ministarstva kulture i informisanja i u dnevnom listu „Politika”.

Sredstva opredeljena  za ovaj konkurs iznose 32.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 500.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 1.000.000,00 dinara.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu ima:

 –  izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;

–   pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija, koji je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

– pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

– pravo učešća na Konkursu nemaju lica kojima je dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis), a čiji ukupan iznos u tekućoj i prethodne dve kalendarske godine prelazi 23.000.000,00 dinara.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

-Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

-Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu sa jednim projektom za svaki medij.

-Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su nenamenski trošila sredstva.

-Učesnik Konkursa ne može angažovati drugo pravno lice ili preduzetnika da realizuje projekat.

-Pravo učešća na Konkursu nemaju preduzetnici koji su prekinuli obavljanje delatnosti.

-Učesnik Konkursa koji je u tekućoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na Konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Opšti kriterijumi su: 

  –  Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

  –  Značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

  –  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 –   Kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

–   Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

    Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

–    Da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije).

 –  Dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Bliži kriterijumi su:

 –   Obrada tema: očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika; muzička kultura i subkultura; promocija savremenog stvaralaštva u oblasti kulture i umetnosti; razvoj poljoprivrede; selo; građanski aktivizam; natalitet; afirmativni sadržaji namenjeni deci i mladima; unapređenje položaja i ravnopravnost ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa ( žena, starih, pripadnika LGBT populacije i drugih); međugeneracijska saradnja; zaštita životne sredine; prevencija govora mržnje; prevencija nasilja nad ženama i devojčicama; borba protiv trgovine ljudima; sprečavanje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci; sprečavanje zloupotrebe oružja; očuvanje zdravlja ljudi.

– Pored navedenih tema učesnici Konkursa mogu da predlože i druge teme kojima se unapređuje javni interes u oblasti javnog informisanja.

– Originalnost.

– Negovanje dokumentarnog žanra, radio reportaže, radio drame i polemike.

DOKUMENTACIJA

Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom:

 –   popunjen i potpisan prijavni Obrazac 1 u šest primeraka (svaki primerak mora biti posebna celina, bez koričenja):

-obrazac 1 sastoji se iz predloga projekta i budžeta projekta (prilikom dostavljanja spojite predlog projekta i budžet projekta u jednu celinu).

-obrazac 1 preuzima se sa veb-sajta Ministarstva kulture i informisanja.

-sinopsis predloženog medijskog sadržaja (teme i format) u šest primeraka.

-fotokopija dozvole za emitovanje radio programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

-fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u;

– dokaz da će medijski sadržaj biti emitovan/objavljen u mediju koji je upisan u Registar medija (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, a nisu izdavači medija).

ROKOVI

Konkurs se raspisuje u periodu od 13. januara 2021. godine do 12. februara 2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.