KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA ZA ŠTAMPANE MEDIJE I SERVISE NOVINSKIH AGENCIJA U 2021. GODINI

Republika Srbija – Ministarstvo kulture i informisanja raspisala je  konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija u 2021. godini

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 35.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 500.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 2.000.000,00 dinara.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu ima:

  –  izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;

–   pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija, koji je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

– Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

– Pravo učešća na Konkursu nemaju lica kojima je dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis), a čiji ukupan iznos u tekućoj i prethodne dve kalendarske godine prelazi 23.000.000,00 dinara.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

-Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

-Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu sa jednim projektom za svaki medij.

-Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su nenamenski trošila sredstva.

-Učesnik Konkursa ne može angažovati drugo pravno lice ili preduzetnika da realizuje projekat.

-Pravo učešća na Konkursu nemaju preduzetnici koji su prekinuli obavljanje delatnosti.

-Učesnik Konkursa koji je u tekućoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na Konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Opšti kriterijumi su:

  – Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

  –  Značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

  –  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 –   Kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 –   Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

    Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

   – Da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (stručna služba ministarstva pribavlja podatke od Saveta za štampu, za štampane medije i novinske agencije).

 –  Dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Konkurs se raspisuje u periodu od 13. januara 2021. godine do 12. februara 2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.