KONKURSI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

posao-zaposljavanje

 • JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU MERE OBUKA NA ZAHTEV POSLODAVCA

Mera obuka na zahtev poslodavca podrazumeva učešće u finansiranju obuke nezaposlenog radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih podrazumeva:

a) realizaciju obuke u trajanju do 960 časova ili realizaciju obuke za osobe sa invaliditetom i

b) zasnivanje radnog odnosa sa najmanje 50% polaznika koji su sa uspehom završili obuku.

Za realizaciju mere Nacionalna služba:

1. poslodavcu na osnovu zahteva može da isplati:

– sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke, zavisno od dužine

trajanja teorijsko-praktične obuke, a najviše do 170.000,00 dinara po polazniku, u

dva dela, i to:

 • prvi deo od 50% ukupnih sredstava po otpočinjanju obuke i
 • drugi deo nakon završetka obuke (25% ukupnih sredstava) ili obučeni i zaposleni (50% ukupnih sredstava)
 • za uključivanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom, sredstva za finansiranje troškova obuke se uvećavaju za 20%

2. nezaposlenom polazniku isplaćuje:

– mesečnu novčanu pomoć u visini od 20.000,00 dinara za pun fond časova,

– sredstva za troškove prevoza;

3. nezaposlenom polazniku – osobi sa invaliditetom isplaćuje:

– mesečnu novčanu pomoć u visini 20% minimalne zarade za pun fond časova, ako se obuka izvodi u trajanju od najmanje100 časova i ako osoba sa invaliditetom nije korisnik novčane naknade za slučajnezaposlenosti

– sredstva za troškove prevoza, i za pratioca ako je potreban, u visini neoporezivog iznosa

4. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne

bolesti za polaznike obuke

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava,  a najkasnije do 30.11.2022.godine.

 • JAVNI KONKURS ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom  može da ostvari pravo na refundaciju troškova podrške za programe:

A) Refundacija troškova zarade licu angažovanom na pružanju stručne podrške na radnom mestu – radna asistencija – najduže 12 meseci.

Poslodavcu se za lice angažovano na pružanju stručne pomoći refundiraju:

 • troškovi isplaćene neto zarade, za pun fond radnih sati, odnosno srazmerno broju radnih sati pružene stručne podrške osobi sa invaliditetom u odnosu na mesečni fond radnih sati, u visini do 50.000 dinara mesečno i
 • troškovi pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

B) Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta

Poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom  može ostvariti pravo na refundaciju primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta u jednokratnom iznosu. Pod prilagođavanjem radnog mesta podrazumeva se tehničko i tehnološko opremanje radnog mesta, sredstava za rad, prostora i opreme, u skladu sa mogućnostima i potrebama zaposlene osobe sa invaliditetom.

Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta može se odobriti poslodavcu u jednokratnom iznosu do 400.000,00 dinara po osobi sa invaliditetom.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2022. godine.

 • JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA MLADE SA VISOKIM

            OBRAZOVANJEM

Mera pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno visoko obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, uz zasnivanje radnog odnosa.

Ukoliko se mera sprovodi u skladu sa zakonom, Nacionalna služba za

zapošljavanje može da finansira meru u dužini propisanoj zakonom, a najduže do 12 meseci.

Kada se mera sprovodi u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova, Nacionalna služba meru finansira u trajanju:

 • do 9 meseci za lica sa šestim nivoom kvalifikacija i/ili 180 ESPB,
 • do 12 meseci za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB.

Poslodavcu tokom realizacije mere Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto minimalnu zaradu lica uvećanu za 20% I pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 9, odnosno 12 meseci.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

 • JAVNI KONKURS ZA SUBVENCIJU ZARADE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BEZ

            RADNOG ISKUSTVA

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva, ima pravo na subvenciju zarade za tu osobu, u trajanju od 12 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Subvencija zarade se odobrava u visini do 75% ukupnih troškova zarade sa pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ali ne više od iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu.

Subvencija zarade odobrava se poslodavcu pod uslovom:

 • da zapošljava osobu sa invaliditetom prijavljenu na evidenciju nezaposlenih NSZ koja nema radnog iskustva na poslovima na kojima se zapošljava
 • da je zahtev za subvenciju zarade podnet u roku od 30 dana od dana zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme
 • da zapošljavanje uz subvenciju dovodi do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosečan broj zaposlenih tokom prethodnih 12 meseci
 •  da nije smanjio broj zaposlenih u odnosu na prosečan broj zaposlenih tokom prethodnih 12 meseci, osim u slučaju prirodnog  odliva i drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom a ne kao rezultat tehnološkog viška
 • da obavlja delatnost minimum 3 meseca pre podnošenja zahteva za subvenciju zarade
 • da u radnom odnosu ima najmanje jedno zaposleno lice u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev
 • da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima
 • da ne zapošljava osobe sa invaliditetom koje su u periodu od 3 meseca bile u random odnosu kod tog poslodavca

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2022. godine.

 • JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM

Mera pripravništva za nezaposlena lica sa srednjim obrazovanjem (podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno srednje obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, uz zasnivanje radnog odnosa.

Mera se realizuje kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru i traje u skladu sa zakonom, a Nacionalna služba za zapošljavanje učestvuje u finansiranju mere najduže do 6 meseci.

Poslodavcu tokom realizacije mere Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto minimalnu zaradu lica (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 6 meseci.

Pravo učešća u realizaciji mere može ostvariti poslodavac pod uslovom:

 • da pripada privatnom sektoru
 • da je u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine
 • da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno

           osiguranje u zakonskim rokovima

 • da u poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije
 • da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim

           za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje;

 • da je zakonom ili aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža kao uslov za rad na određenim poslovima
 • da ima kadrovske kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog mentora koji je najmanje istog nivoa kvalifikacija kao i pripravnik i, ukoliko propisima nije drugačije određeno, ispunjava sledeće uslove:
 • ima istu struku i najmanje 12 meseci radnog iskustva u struci, ili
 •  ima najmanje 24 meseca radnog iskustva na poslovima na kojima će se stručno  osposobljavati pripravnik i ima struku koja je definisana aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca;
 • da zaposli i stručno osposobljava nezaposlenog sa završenim srednjim obrazovanjem, koji pripada posebnoj kategoriji lica.

Konkurs je aktuelan do utroška sredstava, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

 • JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE

Mera stručna praksa podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita. Mera se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

U meru se uključuju nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju u struci za koju su stekla određenu vrstu i nivo kvalifikacija ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita.

Nacionalna služba meru finansira u trajanju:

 • do 6 meseci za lica sa trećim i četvrtim nivoom kvalifikacija
 • do 9 meseci za lica sa šestim nivoom kvalifikacija i/ili 180 ESPB
 • do 12 meseci za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB.

Tokom trajanja mere Nacionalna služba za zapošljavanje:

1. angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:

– 22.000,00 dinara za lica sa trećim i četvrtim nivoom kvalifikacija,

– 24.000,00 dinara za lica sa šestim nivoom kvalifikacija i/ili 180 ESPB,

– 27.000,00 dinara za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB;

2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti

Konkurs je otvoren do utoška sredstava, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

 • JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA

     Javni radovi na kojima se radno angažuju nezaposlena lica iz kategorije teže

zapošljivih i nezaposleni u stanju socijalne potrebe, sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje na osnovu javnog konkursa.

Javni radovi se organizuju na području onih jedinica lokalne samouprave, koje prema stepenu razvijenosti utvrđenom u skladu sa posebnim propisom Vlade pripadaju: trećoj grupi (u rasponu od 60% do 80% republičkog proseka) i četvrtoj grupi (stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka) i devastiranim područjima (stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka).

Poslodavac – izvođač javnog rada može organizovati sprovođenje radova

ukoliko uključi nezaposlena lica iz sledećih kategorija: radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, Romi, lica bez završene srednje škole, lica koja posao traže duže od 18 meseci, osobe sa invaliditetom.

Na javnim radovima se radno angažuje najmanje 5 (pet) nezaposlenih lica.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:

 • isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 22.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, uvećanu z pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje; navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada;
 • naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu, u svim oblastima, jednokratno, u visini od:

1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana,

1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca,

2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;

 • naknadu troškova obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se

organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove, odnosno za lica angažovana kod poslodavca – pružaoca usluga socijalne zaštite, u skladu sa zakonom

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.03.2022. godine

 • JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH

     Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih

odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji NSZ.

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:

 • mladi do 30 godina starosti – bez završenog srednjeg obrazovanja, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama
 • stariji od 50 godina
 • Romi
 • osobe sa invaliditetom
 • Radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći
 • nezaposleni koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 12 meseci
 • žrtve porodičnog nasilja.

Pre uključivanja u meru Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema mestu rada lica iznosi:

• 200.000,00 dinara po licu, odnosno 240.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći; mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u prvoj i drugoj grupi JLS;

• 225.000,00 dinara po licu, odnosno 270.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u trećoj grupi JLS;

• 250.000,00 dinara po licu, odnosno 300.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u četvrtoj grupi JLS i devastiranim područjima.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

 • JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima romsk nacionalnosti koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno

330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Konkurs je otvoren do 31.03.2022. godine.

 • JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na  evidenciji za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Konkurs je otvoren do 31.03.2022. godine.

Detalje svih javnih poziva možete pogledati ovde: https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10