KREDITI ZA LIKVIDNOST COVID – 19 TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I PUTNIČKI SAOBRAĆAJ

Fond za razvoj Srbije raspisao je konkurs za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 za privredne subjekte čija je registrovana pretežna šifra delatnosti iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja.

Uslovi kredita:

 • rok otplate do pet godina koji uključuje grejs period do dve godine, ukupno trajanje kredita je do 24 meseca grejsa i do 36 meseci otplate
 • kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou
 • krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima
 •  maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti: za preduzetnike i mikro pravna lica do 20.000.000,00 RSD, za mala pravna lica do 80.000.000,00 RSD i za srednja pravna lica do 180.000.000,00 RSD
 • najviši iznos odobrenog kredita može biti do 80% ostvarenih poslovnih prihoda po poslednje predatom finansijskom izveštaju
 • otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima; u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu
 • privredni subjekt u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje, može imati smanjenje broja zaposlenih
 • u zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavljaju sledeća sredstva obezbeđenja:
 • do iznosa od 5.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i jemstvo jednog ili više osnivača ili jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme, kod podnosioca zahteva za kredit ili drugog privrednog subjekta
 • do iznosa od 20.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, jemstvo jednog ili više osnivača i jemstvo povezanog pravnog lica ili jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita
 • do iznosa od 80.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, jemstvo jednog ili više osnivača i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita
 • za iznos iznad 80.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi, robi i/ili vozilima u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda.