Krediti Garancijskog fonda namenjeni privredi i poljoprivredi

 1. Kupovina objekata

Fond će odobravati garancije na iznos do 80 % ukupnog potraživanja Banke po kreditu

Uslovi:
• Iznos odobrenog kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću, od minimalno 10.000,00 do 250.000,00 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBC, na dan puštanja kredita u tečaj;
• Rok otplate kredita: u dogovoru sa poslovnom Bankom;
• Grejs period: do 12 meseci, koji je uključenu rok otplate kredita (kamata se obračunava i naplaćuje u toku grejs perioda;
• Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora, po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja sredstava odobrenog kredita u tečaj ili na račun klijenta uz obavezno namensko praćenje;
• Otplata kredita: po isteku grejs perioda (ukoliko je predviđen konkretnim Konkursom) u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima/ratama u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta i to u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate;
• Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva maksimalno do: 1% od iznosa odobrenog kredita;
• Provizija za izdavanje garancije iznosi 0,5 % godišnje od nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije
• Troškovi sprovođenja konkursa 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 8.000,00 dinara, na tekući račun Fonda

2. Preduzetnice i mladi do 35 godina

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za NABAVKU OPREME NAMENJENE OBAVLJANJU POSLOVNE DELATNOSTI.
Po ovom Konkursu neće se finansirati nabavka putničkih vozila koja se ne koriste za obavljanje registrovane delatnosti, nabavka opreme namenjene opremanju ugostiteljskih objekata (kafića), trgovinskih objekata, kockarnica, proizvodnja ili trgovina duvanom ili proizvodnja i promet roba i usluga koje se prema domaćim propisima i međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.
Za finansiranje obrtnih sredstava može se koristiti maksimalno 30% odobrenih sredstava kredita.
Fond će odobravati garancije na iznos 100 % ukupnog potraživanja Banke
Uslovi:
• Maksimalni iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću, od 2.000,00 do 20.000,00 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj, s tim da za učesnike koji nemaju ni jedan finansijski izveštaj maksimalni iznos kredita je EUR 10.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj,
• Rok otplate kredita: do 6 godine
• Grejs period: do 12 meseci, koji je uključenu rok otplate kredita Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca na osnovu predračuna ili kupoprodajnog ugovora,
• Otplata kredita: po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima/ratama u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva maksimalno do: 1% od iznosa odobrenog kredita;
• Provizija za izdavanje garancije iznosi 0,5 % godišnje od nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije
• Na ime pokrića troškova sprovođenja Konkursa, učesnik uplaćuje jednokratnu naknadu koja iznosi 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 8.000,00 dinara.

3. Energetska efikasnost

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite za finansiranje nabavke energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije, s tim da banka može ugovoriti da se do 25% sredstava kredita može koristiti za dodatne troškove koji su direktno povezani sa finansiranim projektom.

Pod energetski efikasnom opremom podrazumeva se oprema koja dovodi do smanjenja potrošnje energije za minimalno 20% i koja dovodi do smanjenja emisije CO2 od minimalno 20%.Ukoliko se u okviru jednog kredita finansira više različitih mera energetske efikasnosti, svaka mera, odnosno oprema koja se finansira mora ostvariti uštedu od minimalno 20%.

Fond će odobravati garancije na iznos do 80 % ukupnog potraživanja Banke
Uslovi:
• Iznos odobrenog kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću, od 5.000,00 do 250.000,00 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj;
• Rok otplate kredita: do 10 godina;
• Grejs period: do 18 meseci, koji je uključenu u rok otplate kredita
• Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca na osnovu predračuna, po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja sredstava odobrenog kredita u tečaj ili na račun klijenta uz obavezno namensko praćenje;
• Otplata kredita: po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima/ratama u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta i to u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate;
• Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva maksimalno do: 1% od iznosa odobrenog kredita;
• Provizija za izdavanje garancije iznosi 0,5 % godišnje od nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije
• Na ime pokrića troškova sprovođenja Konkursa, učesnik uplaćuje jednokratnu naknadu koja iznosi 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 8.000,00 dinara.

4. Izgradnja objekata

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i adaptacije:
• silosa,
• podnih skladišta
• hladnjača,
• objekata za uzgoj, držanje i promet životinja i drugih objekata vezanih za poljoprivrednu proizvodnju
• objekata za obavljanje proizvodnih i uslužnih delatnosti
• kao i nabavku prateće opreme
Fond će odobravati garancije za kredite na iznos do 80 % ukupnog potraživanja Banke po kreditu Uslovi:
• Iznos odobrenog kredita; – od minimum 5.000,00 do 350.000,00 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
• Rok otplate kredita: do 10 godina , grejs period: do 24 meseci, koji je uključen u rok otplate kredita
• Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun Prodavca na osnovu predračuna, po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja sredstava odobrenog kredita u tečaj i l i pojedinačnih tranši ili na račun klijenta uz obavezno namensko praćenje;
• Otplata kredita: po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima/ratama u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta i to u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate;
• Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva maksimalno do: 1% od iznosa odobrenog kredita.

5. Strart Up

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku opreme i obrtna sredstva, za sledeće oblasti privredne delatnosti:

 • proizvodnja i prerada,
 • turizma,
 • zanatstvo-stari zanati
 • usluge.

Po ovom konkursu neće se finansirati primarna poljoprivredna proizvodnja, nabavka putničkih vozila koja se ne koriste za obavljanje registrovane delatnosti, nabavka opreme namenjene opremanju ugostiteljskih objekata (kafića), trgovinskih objekata, kockarnica, proizvodnja ili trgovina duvanom i slično..

Za finansiranje obrtnih sredstava maksimalno 30% odobrenih sredstava.
Fond će odobravati garancije , na iznos 100 % ukupnog potraživanja Banke Uslovi:
• Maksimalni iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću, od 2.000,00 do 10.000,00 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu
• Rok otplate kredita: do 6 godine
• Grejs period: do 12 meseci, koji je uključenu rok otplate kredita Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca na osnovu predračuna ili kupoprodajnog ugovora,
• Otplata kredita: po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima/ratama u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta
• Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva maksimalno do: 1% od iznosa odobrenog kredita;
• Provizija za izdavanje garancije iznosi 0,5 % godišnje od nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije
• Troškovi sprovođenja Konkursa 0,5% od iznosa garancije, a ne manje od 8.000,00 dinara.

6. Mehanizacija
Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za finansiranje nabavke:

 • kombajna,
 • traktora,
 • drugih samohodnih poljoprivrednih mašina,
 • priključnih poljoprivrednih mašina.
 • matičnog stada,
 • višegodišnjih zasada voća i vinograda ( sadnice i prateća oprema) i
 • opreme iz oblasti proizvodnje i skladištenja žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, voća, povrća, ukrasnog bilja, kao i opreme za mobilne sušare, opreme za navodnjavanje, opreme za zaštitu od elementarnih nepogoda, opreme za stočarsku proizvodnju, opreme za pčelarsku proizvodnju i opreme za podizanje energetske efikasnosti u poljoprivrednoj proizvodnji.

Fond će odobravati garancije na iznos do 100 % ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu).
Uslovi:
• Iznos kredita za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu: od minimalno 3.000,00 EUR i maksimalno 150.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;
• Iznos kredita za proširenje matičnog stada: do 50.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;
• Iznos kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda ( sadnice i oprema): do 30.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;
• Nominalna kamatna stopa: u dogovoru sa poslovnom Bankom;
• Grejs period kod kredita za proširenje matičnog stada: do 12 meseci i isti je uključen u rok otplate kredita (kamata se obračunava i naplaćuje u toku grejs perioda).
• Grejs period kod kredita za podizanje novih višegodišnjih zasada voća i vinograda ( sadnice i oprema): do 24 meseca i isti je uključen u rok otplate kredita (kamata se obračunava i naplaćuje u toku grejs perioda).
• Rok otplate kredita: do 10 godina;
• Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca zemljišta na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora/predugovora/predračuna, po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;
• Otplata kredita: po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima/ratama u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta i to u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate;
• Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva maksimalno do: 1% od iznosa odobrenog kredita;
• Naknada za prevremenu otplatu: 0%;
• Naknada za monitoring: 0 %.

7. Kupovina zemlje

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za:
• kupovinu konkretnog poljoprivrednog zemljišta ili
• ako postoji namera kupovine poljoprivrednog zemljišta u periodu od maksimalno godinu dana od datuma potpisivanja ugovora
Fond će odobravati garancije za na iznos do 80 % ukupnog potraživanja Banke po kreditu.
Uslovi:
• Iznos odobrenog kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću, od minimalno 5.000,00 do 200.000,00 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
• Rok otplate kreditado: do 15 godina
• Grejs period: do 12meseci, koji je uključen u rok otplate kredita (kamata se obračunava i naplaćuje u toku grejs perioda;
• Nominalna kamatna stopa: u dogovoru sa poslovnom Bankom
• Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca zemljišta na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora/predugovora
• Otplata kredita: po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima/ratama u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta i to u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate;
• Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva maksimalno do: 1% od iznosa odobrenog kredita;
• Provizija za izdavanje garancije iznosi 0,5 % godišnje od nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije.
• troškova sprovođenja Konkursa, učesnik uplaćuje jednokratnu naknadu koja iznosi 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 8.000,00 dinara.

Instrumenti obezbeđenja:

 1. Obavezni instrument obezbeđenja:
  • blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku i Fond;
 2. Ostali instrumenti obezbeđenja:
  • sadužništvo povezanih lica ili ostalih pravnih lica ili;
  • hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, u minimalnom odnosu u vrednosti 1:1,3 na garantovani iznos
  • hipoteka 1. reda na stambeno/poslovnom objektu u minimalnom odnosu 1:1,5 na garantovani iznos (glavni dug uvećan za redovnu kamatu), konstituisana u korist Banke (glavni dug uvećan za redovnu kamatui eventualnu zateznu kamatu) i u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu kao i za naknadu za izdavanje garancije), a u srazmeri sa procentom garantovanja.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.