Krediti Razvojnog Fonda Vojvodine namenjen poljoprivredi

 1. Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu

Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje:

– nabavke poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije

– nabavke opreme za poljoprivrednu proizvodnju

– nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, osnovnog stada i matičnog jata

– nabavke pčelinjih društava, košnica i opreme za pčelarstvo

– nabavke sadnica i sadnog materijala voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada sa opremanjem površina pod zasadima

– nabavke protivgradnih mreža sa naslonom i mreža za zasenčavanje

– nabavke plastenika, staklenika i ostale opreme za zaštićeni prostor

– izgradnje bunara i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje

– nabavke opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu poljoprivrednih proizvoda

– kupovine, izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta – silosa, podnih skladišta, hladnjača i kapaciteta za preradu poljoprivrednih proizvoda

– kupovine, izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju

Uslovi kreditiranja:

•           iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 300.000,00 do 100.000.000,00 dinara.

•           kamatna stopa (godišnja): sa garancijom 1-2 %, sa hipotekom 2-3%

•           sopstveno učešće: najmanje 20% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava).

•           rok vraćanja kredita: do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 24 meseca

•           anuiteti se obračunavaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno;

•           naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara.

2. Konkurs  za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Kupovina poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Uslovi:
• iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 300.000,00 dinara do 20.000.000,00 dinara;
• kamatna stopa (godišnja): sa garancijomsa 1-2%, sa hipotekom 2-3%
• sopstveno učešće: najmanje 20% vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine
• rok vraćanja kredita: do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period;
• grejs period: do 12 meseci. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, u visini ugovorene kamatne stope;
• anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno;
• naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara.

Obezbeđenje kredita:

 1. dve lične menice korisnika kredita s meničnim ovlašćenjem i
 2. garancija poslovne banke ili hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150%, sa obavezom upisa hipoteke na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti

3. Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi

Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje obrtnih sredstava.

Uslovi:

•           iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 300.000,00 do 10.000.000,00 dinara

•           kamatna stopa (godišnja): sa garancijom 1-2%, sa hipotekom 2-3%

•           rok vraćanja tranši kredita: do 12 meseci od dana realizacije kredita

•           period raspoloživosti: 48 meseci od dana prve realizacije kredita pri čemu korisnik može koristiti novu tranšu nakon potpunog izmirenja obaveze po prethodnoj tranši

•           obračun i plaćanje kamate: mesečno, tromesečno ili šestomesečno

•           naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara.

Obezbeđenje kredita:

1. dve lične menice korisnika kredita sa meničnim ovlašćenjem i

2. garancija poslovne banke ili hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150%, sa obavezom upisa hipoteke na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.

4. Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje nabavke nove poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije.
Uslovi:
• iznos kredita: od 100.000,00 do 5.000.000,00 dinara
• kamatna stopa: 1.5% na godišnjem nivou
• sopstveno učešće:najmanje 20% predračunske vrednosti u slučaju finansiranja pogonskih mašina, bez učešća u slučaju finansiranja priključnih mašina
• rok vraćanja kredita: do 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period
• grejs period: do 6 meseci
• anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno;

Obezbeđenje kredita:

 • dve lične menice korisnika kredita sa meničnim ovlašćenjem i
 • garancija poslovne banke ili
 • hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150%, ili
 • zaloga na novokupljenoj pogonskoj poljoprivrednoj mašini koja se finansira sredstvima kredita.

5. Konkurs za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma subvencionisane od strane pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Krediti će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja u oblastima turizma i ugostiteljstva:

 • izgradnja, adaptacija i opremanje turističkih objekata – smeštajnih i uslužnih kapaciteta;
 • izgradnja, adaptacija i opremanje sportsko rekreativnih i rehabilitacionih objekata u funkciji pružanja turističkih usluga;
 • obnavljanje tradicionalnih seoskih domaćinstava u funkciji turizma;
 • nabavka, rekonstrukcija i adaptacija plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
 • dizajn, priprema proizvodnje i proizvodnja suvenira;
 • ostale namene u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Uslovi:
• iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, do 10.000.000,00 dinara Minimalan iznos kredita je 300.000,00 dinara. Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost, ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a
• kamatna stopa (godišnja): sa garancijom 1-2%, sa hipotekom 2-3%
• Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će u celosti refundirati uplaćenu naknadu za obradu zahteva i redovnu kamatu u 2020. godini
• sopstveno učešće: najmanje 20% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava). Učešće se obezbeđuje uplatom pre realizacije kredita. Kao učešće, mogu se priznati ulaganja u okviru investicije koja se kreditira, izvršena u poslednjih godinu dana od dana podnošenja zahteva za kredit;
• rok vraćanja kredita: do 7 godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period;
• grejs period: do 24 meseca. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, u visini ugovorene kamatne stope;
• anuiteti se obračunavaju i plaćaju: mesečno, tromesečno ili šestomesečno;
• naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara.

Obezbeđenje kredita:

 1. dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem i
 2. garancija poslovne banke ili hipoteka prvog reda, i to:
 • na poljoprivrednom zemljištu, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150%, ili
 • na građevinskom zemljištu, stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 200%, sa obavezom upisa hipoteke na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.

5. Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa

Ugovor o kreditu će se zaključivati nakon dostavljanja rešenja Uprave za agrarna plaćanja o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja od strane podnosioca zahteva.
Uslovi:
• Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva i u skladu sa prihvatljivim investicijama i troškovima sadržanim u Rešenju o odobravanju projekta, a najviše:

 • do 150.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan realizacije kredita – za odobrene projekte za nabavku pogonske poljoprivredne mehanizacije i poljoprivrednih mašina
 • do 800.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan realizacije kredita – za odobrene projekte za investicije u objekte i opremu
  • kamatna stopa (godišnja): sa garancijom 1-2%, sa hipotekom 2-3%
  • bez sopstvenog učešća
  • umanjenje glavnice kredita – nakon ostvarenja prava na isplatu podsticaja i izvršene isplate od strane Uprave za agrarna plaćanja u definisanom iznosu, vrši se umanjenje glavnice, odnosno korisnik kredita je u obavezi vraćanja dela kredita u iznosu ostvarenog podsticaja
  • rok vraćanja kredita: do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period
  • grejs period: do 24 meseca.
  • anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno
  • naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara.
  Obezbeđenje kredita:
 1. četiri menice korisnika kredita (pravno lice i preduzetnik), sa meničnim ovlašćenjem i
 2. dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem vlasnika, osnivača ili direktora, izuzev kada pravno lice podnosilac kreditnog zahteva nije sa većinskim privatnim kapitalom, odnosno nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i
 3. garancija poslovne banke (garancija je obavezan instrument obezbeđenja za kredite u iznosu većem od 20.000.000,00 dinara za fizička lica, odnosno većem od 50.000.000,00 dinara za pravna lica i preduzetnike) ili hipoteka prvog reda, i to:
 • na poljoprivrednom zemljištu, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150%, ili
 • na građevinskom zemljištu, stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti, samo za pravna lica i preduzetnike, odnosno na poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti za fizička lica, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 200%, sa obavezom upisa hipoteke na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti ili zaloga na novokupljenoj pogonskoj poljoprivrednoj mehanizaciji.

6. Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Uslovi:
• Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 1.000.000,00 do 50.000.000,00 dinara. Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost;
• kamatna stopa (godišnja): 2,5%
• Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo će u celosti refundirati uplaćenu naknadu za obradu zahteva i redovnu kamatu u 2020. Godini
• bez sopstvenog učešća
• rok vraćanja kredita: do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period
• grejs period: do 24 meseca. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, u visini ugovorene kamatne stope;
• anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno;
• naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara.
Obezbeđenje kredita:
• 1. četiri menice korisnika kredita (pravno lice i preduzetnik), sa meničnim ovlašćenjem i
• 2. dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem vlasnika, osnivača ili direktora, izuzev kada pravno lice podnosilac kreditnog zahteva nije sa većinskim privatnim kapitalom, odnosno nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i
• 3. garancija poslovne banke ili hipoteka prvog reda, i to:

 • na poljoprivrednom zemljištu, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150%, ili
 • na građevinskom zemljištu, stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti, samo za pravna lica i preduzetnike, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 200%, sa obavezom upisa hipoteke na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.