Krediti Razvojnog Fonda Vojvodine namenjeni privredi

 1. Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja

Uslovi:

 • iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 500.000,00 dinara do 100.000.000,00 dinara. Prilikom obračuna iznosa kredita uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost;
 •   kamatna stopa (godišnja): sa garancijom 1-2%, sa hipotekom 2-3%
 • sopstveno učešće: najmanje 20% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava). Učešće se obezbeđuje uplatom pre realizacije kredita. Kao učešće, mogu se priznati ulaganja u okviru investicije koja se kreditira, izvršena u poslednjih godinu dana od dana podnošenja zahteva za kredit;
 • primena valutne klauzule: srednji kurs evra NBS;
 • rok vraćanja kredita: do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period;
 • grejs period: do 24 meseca. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, u visini ugovorene kamatne stope;
 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno;
 • naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara.

    2. Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva

Uslovi:

 • iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 300.000,00 dinara do 20.000.000,00 dinara;
 • kamatna stopa (godišnja):  sa garancijom-2%, sa hipotekom 2-3% 
 • rok vraćanja tranši kredita: do 12 meseci, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period
 • grejs period: do 3 meseca. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno ili tromesečno, u visini ugovorene kamatne stope
 • period raspoloživosti: 48 meseci od dana prve realizacije kredita, pri čemu korisnik može koristiti novu tranšu nakon potpunog izmirenja obaveza po prethodnoj tranši
 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili jednokratno
 • naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara

    3. Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva

Krediti će se odobravati za finansiranje obrtnih sredstava.

 Uslovi:

 • iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 300.000,00 dinara   do 20.000.000,00 dinara;
 • kamatna stopa (godišnja):
 • primena valutne klauzule: srednji kurs evra NBS;
 • rok vraćanja tranši kredita: do 12 meseci, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period;
 • grejs period: do 3 meseca. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno
 • ili tromesečno, u visini ugovorene kamatne stope;
 • period raspoloživosti: 48 meseci od dana prve realizacije kredita, pri čemu korisnik može
 • koristiti novu tranšu nakon potpunog izmirenja obaveza po prethodnoj tranši;
 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili jednokratno;
 • naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara.

 4. Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Krediti će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja u oblastima turizma i ugostiteljstva:

– izgradnja, adaptacija i opremanje turističkih objekata – smeštajnih i uslužnih kapaciteta;

–  izgradnja, adaptacija i opremanje sportsko rekreativnih i rehabilitacionih objekata u funkciji pružanja turističkih usluga;

– obnavljanje tradicionalnih seoskih domaćinstava u funkciji turizma;

– nabavka, rekonstrukcija i adaptacija plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;

– dizajn, priprema proizvodnje i proizvodnja suvenira;

– ostale namene u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Uslovi:

 • iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, do 20.000.000,00 dinara. Minimalan iznos kredita je 300.000,00 dinara. kamatna stopa (godišnja): sa garancijom 1-2%, sa hipotekom 2-3%
 • Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će u celosti refundirati uplaćenu naknadu za obradu zahteva i redovnu kamatu u 2020. godini
 • sopstveno učešće: najmanje 20% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava). Učešće se obezbeđuje uplatom pre realizacije kredita. Kao učešće, mogu se priznati ulaganja u okviru investicije koja se kreditira, izvršena u poslednjih godinu dana od dana podnošenja zahteva za kredit;
 • rok vraćanja kredita: do 7 godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period od 24 meseca
 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju: mesečno, tromesečno ili šestomesečno;
 • naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara.

Obezbeđenje kredita:

 1. četiri menice korisnika kredita (pravno lice i preduzetnik), sa meničnim ovlašćenjem i
 2. dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem vlasnika, osnivača ili direktora, izuzev kada pravno lice podnosilac kreditnog zahteva nije sa većinskim privatnim kapitalom, odnosno nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i
 3. garancija poslovne banke ili

hipoteka prvog reda, i to:

– na poljoprivrednom zemljištu, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150%, ili

– na građevinskom zemljištu, stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti, samo za pravna lica i preduzetnike, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 200%, sa obavezom upisa hipoteke na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.