Kreditne linije Fonda za razvoj

PROGRAM PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU – START UP
Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:
• tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara
• kupovinuopreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina)
• operativne troškove, kojimogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja

Pravo konkurisanja imaju: preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u APR-u najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.
Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na bespovratna sredstva u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti. Preostali iznos finansiraće se iz kredita Fonda.
Uslovi kredita: rok otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, a kamatna stopa od 1% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.
Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.


PROGRAM PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE
Sredstva su namenjena za:
• kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora
• kupovinu nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme (ne starije od pet godina), uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje
• trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja
• nabavku softvera i računarske opreme
• mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.
Pravo podnošenja zahteva imaju: preduzetnici, mikro, mali, srednji i veliki privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i koji ispunjavaju uslove iz Programa.
Privredni subjekti mogu ostvariti pravo bespovratna sredstva u iznosu do 20% od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti. Preostali iznos finansiraće se iz kredita Fonda.
Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.
Uslovikredita: rok otplate za pravna lica je do 10 godina u okviru koga je grejs period do 1godine i za preduzetnike do 8 godina u okviru koga je grejs period do 1godine. Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.


INVESTICIONI KREDITI
Investicioni kredit su namenjeni za finasiranje nabavke opreme, mašina, postrojenja, zatim izgradnju ili kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora.
Za preduzetnike: rok otplate do 8 godina u okviru kojeg je grejs period do 1 godine. Kamatna stopa od 1,0% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija poslovne banke, a u ostalim slučajevima 1,8% na godišnjem nivou. Visina kredita i rok određuju se u odnosu na bonitet privrednog subjekta i instrumenta obezbeđenja.
Za mikro, mala, srednja i velika pravna lica: rok otplate je do 10 godina u okviru koga je grejs period do 1 godine, sa mesečnom ili tromesečnom otplatom kredita. Kamatna stopa 1,0% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija poslovne banke, a u ostalim slučajevima 1,8% na godišnjem nivou.
Minimalan iznos kredita za sva pravna lica iznosi 1.000.000,00 dinara, a maksimalan 250.000.000,00 dinara ukoliko je kredit obezbeđen hipotekom nad nepokretnošću ili nekim drugim sredstvom obezbeđenja predviđenim programom Fonda.


KREDITI ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA
Kreditna sredstva se odobravaju za finansiranje tekućih obaveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, a odnose se na nabavku sirovina i materijala, zaliha, kao i ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca, obaveza prema dobavljačima.
Uslovi za preduzetnike, mikro, mala i srednja pravna lica: rok otplate do 4 godine u okviru koga je grejs period do šest meseci. Kamatna stopa je 1,0% na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija poslovne banke, a u ostalim slučajevima 1,8% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.
Visina kredita i rok određuju se u odnosu na bonitet privrednog subjekta i instrumente obezbeđenja.

KRATKOROČNI KREDITI
Kratkoročni krediti se odobravaju privrednim subjektima, za povremena obrtna sredstva za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede.
Pravo da konkurišu imaju: preduzetnici, mikro, mala, srednja i velika pravna lica.
Uslovi: kamatna stopa je 2,5 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, po srednjem kursu na dan uplate, rok otplate je od 3 do 12 meseci, iznos vraćenog kredita ne može biti manji od nominalnog iznosa dodeljenog kredita
Minimalan iznos kredita za sva pravna lica iznosi 1.000.000,00 dinara, a maksimalan iznos svakog pojedinačnog kredita utvrdiće se u skaldu sa iznosom bankarske garancije, koja predstavlja obezbeđenje tog kredita.

KREDITI ZA ODRŽAVANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI
Pravo na korišćenje sredstava imaju privredni subjekti razvrstani kao mikro,mala,srednja i velika pravna lica, koji dostave finansijske izveštajeza prethodne dve godine u kojima nije iskazan gubitak.
Uslovi: kamatna stopa je 2,5%na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, rok otplate je do 18 meseciu okviru koga može biti predviđen grejs period do 3meseca, mesečna/tromesečna otplata kredita.
Minimalan iznos kredita za sva pravna lica iznosi 1.000.000,00 dinara, a maksimalni iznos može biti do 250.000.000,00 dinara, ukoliko sredstvo obezbeđenja nije prvoklasna bankarska garancija. Minimalni broj zaposlenih radnika za pomenuti maksimalni iznos je 50 radnika.

KREDITI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE KOJI POSLUJU U NERAZVIJENIM I IZRAZITO NERAZVIJENIM PODRUČJIMA
Pravo na korišćenje sredstava imaju svi privredni subjekti iz nedovoljno razvijenih i izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave (treća i četvrta grupa razvijenosti lokalnih samouprava) i ukoliko imaju pozitivan finansijski rezultat u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva za kredit, kao i pozitivne tendencije u bruto bilansu za tekuću godinu.
Za preduzetnike: rok otplate do 8 godina u okviru kojeg je grejs period do 1 godine. Za trajna obrtna sredstva, sa rokom otplate do četiri godine u okviru kojeg je grejs period do šest meseci, a kamatna stopa je 1,0% na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 1,8% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.
Za mikro, mala, srednja I velika pravna lica: rok otplate do 10 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. Kamatna stopa je: 1,0% na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 1,8% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Krediti za trajna obrtna sredstva će se odobravati sa rokom otplate do četiri godine u okviru koga je grejs period do šest meseci, i sa kamatnnom stopom od 1,0% na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija poslovne banke, a u ostalim slučajevima 1,8% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.
Kredite za refinansiranje kredita kod Banaka Fond može odobravati isključivo za privredne subjekte koji se bave proizvodnjom i zapošljavaju veći broj radnika.

KREDITI ZA REFINANSIRANJE POSTOJEĆIH KREDITA KOD BANAKA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKE PO PROGRAMU FONDA
Pravo na konkurisanje imaju: privredni subjekti razvrstani kao mikro, mala, srednja i velika pravna lica, registrovani u relevantom registru na području Republike Srbije.
Sredstva se mogu koristiti za kreditiranje privrednih subjekata koji se pretežno bave proizvodnom delatnošću i koji po poslednjem predatom bilansu kao i u momentu podnošenja zahteva za refinansiranje kredita upošljavaju minimum 50 radnika.
Uslovi: kamatna stopa 1% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija poslovne banke, a u ostalim slučajevima 1,8% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Ukoliko privredni subjekt posluje u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim područjima kamatna stopa je 1% ukoliko je instrument obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 1,8% na godišnjem nivou. Rok otplate je do 5 godina u okviru koga je grejs period do 1 godine.