Nacionalna Služba za zapošljavanje – mere aktivne politike zapošljavanja i samozapošljavanja

samozapošljavanje

Mere aktivne  politike  zapošljavanja  sprovodi  Nacionalna  služba  za zapošljavanje u  skladu  sa  Zakonom  o  zapošljavanju  i  osiguranju  za  slučaj nezaposlenosti,  Zakonom  o  profesionalnoj  rehabilitaciji  i  zapošljavanju  osoba  sa invaliditetom i  propisima  o  državnoj  pomoći, a  kriterijumi,  način  i  druga  pitanja od značaja  za  sprovođenje  mera  aktivne  politike  zapošljavanja  uređuju  se  opštim aktima Ministarstva  za  rad,  zapošljavanje,  boračka  i  socijalna  pitanja  i  Nacionalne službe za  zapošljavanje.

Mere nacionalne služve za zapošljavanje i samozapošljavanje obuhvataju sledeće programe:

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.