OČEKUJE SE JAVNI POZIV U OKVIRU PROJEKATA ZA KONKURENTNU POLJOPRIVREDU NAMENJEN POLJOPRIVREDNIM PROIZVODJAČIMA I STOČARIMA

Iako je drugi poziv još najavljivan početkom druge polovine 2021. očekuje se da bude raspisan i drugi poziv. U cilju pravovpremene pripreme, možete se informisati putem pravilnika i vodiča za ostvarivanje i praćenje ekoloških i socijalnih standarda Svetske banke.

Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava u okivru projekta za konkurentnu poljoprivredu

Vodič sa ostvarivanje i praćenje ekoloških i socijalnih standarda Svetske banke

Program podrške obuhvata prihvatljive investicije za primarnu poljoprivrednu proizvodnju:

–  proizvodnja mleka

– proizvodnja mesa

– pčelarstva

– akvakulture (šaranske i pastrmske ribe)

– proizvodnja ostalih useva

Minimalna vrednost prihvatljivih troškova sa PDV-om je:

•          od 20.000 evra u dinarskoj protivrednosti

•          do 50.000 evra u dinarskoj protivrednosti

od čega je:

1) 50% – bespovratna sredstva

2) 10% – sopstveno učešće korisnika i

3) 40% – kredit poslovnih banaka, sa kojima ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

PRIHVATLJIVE VRSTE INVESTICIJA/ TROŠKOVA

Pripremni troškovi

(max 5% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova)   Troškovi stručno-tehničke podrške od strane privatnih konsultanata u svrhu pripreme:

– neophodne dokumentacije,

– poslovnog plana i stručnih studija (max 3% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova)

– analiza tržišta

Kapitalne investicije

– nabavku novih mašina i opreme,

– digitalizacija/automatizacija i troškove nabavke softvera

– izgradnja objekata

– korišćenje obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti korisnika (korišćenje solarne energije).

Investicije za stručno-tehničku pomoć i trening korisnika za korišćenje bespovratnih sredstava

(max 10% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova)

– Troškovi stručno-tehničke podrške od strane privatnih konsultanata, kao i

– Troškovi unapređenja znanja i treninga neophodnih za realizaciju aktivnosti

• unapređenje tehnologije proizvodnje/prerade,

• smanjenje zagađenja životne sredine,

• korišćenje obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti,

• unapređenje kvaliteta, bezbednost hrane, dostizanje i primena nacionalnih standarda,

• digitalizacija poljoprivredne proizvodnje/prerade,

• osnovna znanja iz oblasti finansija,

• unapređenje prodaje i marketinga,

• brendiranje, pakovanje i označavanje

• i dr. slične aktivnosti

FAZE:

•          FAZA 1: Predaja Prijave za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava

•          FAZA 2: Predaja Prijave za odobravanje projekta

•          FAZA 3: Odobravanje projekta i sklapanje ugovora sa bankom i Upravom

•          FAZA 4: Sprovođenje nabavki u okviru realizacije projekta i realizacija projekta

•          FAZA 5: Podnošenje zahteva za isplatu bespovratnih sredstava za realizaciju investicije

OPŠTI USLOVI  

1) imaju prebivalište, odnosno sedište, na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i zapadne Srbije, južne i istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;

2) se mesto investicije nalazi na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i zapadne Srbije, južne i istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;

3) za investiciju za koju podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

4) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

5) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, sa izuzetkom dospelih obaveza na osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika (za osiguranike fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika);

6) je objekat koji je predmet investicije u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem: fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi Prijava za ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava, s tim da ako je objekat predmet zakupa ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa;

7) korisnik namenski koristi i ne otuđuje predmet investicije niti dozvoljava drugom licu da koristi predmet ulaganja u periodu od pet godina od dana nabavke opreme, uređaja i mašina i/ili izgradnje objekta;

8) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

9) korisnik nije započeo nijednu aktivnost u vezi sa realizacijom odobrenog Projekta pre potpisivanja ugovora sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, osim aktivnosti navedenih u opisu pripremnih troškova;

10) je prvi odobreni Projekt u potpunosti završen i realizovan, u slučaju da je lice već bilo korisnik bespovratnih sredstava za realiazciju određenog odobrenog Projekta.

POSEBNI USLOVI

PROIZVODNJA MLEKA

(za izgradnju/opremanje/traktor)

1) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se  drže ili uzgajaju);

2) na poljoprivrednom gazdinstvu ima: do 19 mlečnih krava

PROIZVODNJA MESA

(za izgradnju/opremanje/traktor)

1) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se  drže ili uzgajaju);

2) ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i to: do najviše 19 goveda i/ili, do najviše 149 ovaca i koza i/ili, do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3,999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu

PČELARSTVO  (za nabavku opreme/prikolice za transport)

1) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se  drže ili uzgajaju);

2) u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja prijavljenih od 5 do 1.000 košnica pčela

AKVAKULTURA  (za nabavku opreme)

1) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond

2) upisan objekat u Registar, kao i Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.