OTVORENI PRVI POZIVI PROGRAMA KREATIVNA EVROPA 2021-2027

 NAZIV DONATORA

Evropska komisija

 ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

17.11.2021

do 17 h

KO MOŽE DA KONKURIŠE?

  • Organizacije civilnog društva
  • Pojedinci

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU

nije naznačeno

VRSTA PODRŠKE

Bespovratna sredstva (grant šeme)

OBLAST PODRŠKE

Životna sredina i klimatske promene

  • Zaštita životne sredine

Kultura

  • Kultura

Mediji

  • Mediji

Ostalo

  • rodna ravnopravnost, IT

GEOGRAFSKA OBLAST PODRŠKE

  • Cela Srbija

PREDVIĐENI PERIOD TRAJANJA PROJEKTA

Kreativna Evropa je program Evropske komisije za pružanje podrške kulturi i audiovizuelnom sektoru. Kreativna Evropa će nastaviti da podržava evropske kulturne i kreativne sektore za period 2021-2027. Program se nadovezuje i nastavlja na strukturu prethodnog programa sa tri pravca – „KULTURA“, koji pokriva kulturni i kreativni sektor, izuzev audiovizuelnog sektora; „MEDIJI“, koji pokriva audiovizuelni sektor; i „KROS-SEKTORSKI PROGRAM“, koji pokriva aktivnosti u svim kulturnim i kreativnim sektorima

POSEBNI ZAHTEVI DONATORA

Program će pomoći umetnicima, stvaraocima, kulturnim profesionalcima i organizacijama da sarađuju i ko-stvaraju preko granica, dosežući novu publiku i rešavajući društvena pitanja uz jačanje veština i kompetencija. Pojačani fokus je na korišćenju novih tehnologija što omogućuje sektoru da ostane konkurentan i usaglašen sa zelenim i digitalnim tranzicijama.

KAKO SE KONKURIŠE

Kreativna Evropa 2021 – 2027 pruža mogućnost finansiranja različitih projekata, sa različitim rokovima koje treba posebno pregledati i postupati po uputstvima za prijavu. Mogućnosti finansiranja u okviru pravca programa KULTURA pokrivaju širok spektar akcija: Horizontalne akcije: projekti saradnje, mreže, platforme, mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi i razvoj politike. Sektorska podrška: podrška za muziku, izdavaštvo, kulturno nasleđe i arhitekturu, kao i druge sektore. Posebne akcije: Nagrade EU za kulturu, Evropske prestonice kulture, Oznaka evropske baštine, podrška mladim visokokvalitetnim umetnicima i pružanje usluga građanima. Program u okviru pravca MEDIJI finansijski podržava filmsku i audiovizuelnu industriju EU u razvoju, distribuciju i promociju njihovog rada. Pomaže u pokretanje i distribuciju projekata sa evropskom dimenzijom i međunarodnim potencijalom za putovanja van nacionalnih i evropskih granica. Pruža podršku audiovizuelnim delima, uključujući filmove, TV serije, dokumentarne filmove, video igre, kao i bioskope, festival.. Takođe doprinosi podsticanju evropskih talenata kroz programe obuke, kao i razvoju publike i filmskom obrazovanju. Pozivi MEDJJi podeljeni su u četiri tematska klastera: 1. Podsticanje saradnje i inovacija u stvaranju i produkciji visokokvalitetnih dela. 2. Promovisanje poslovnih inovacija, konkurentnosti, skalabilnosti i talenata za jačanje evropske industrije u odnosu na globalne konkurente. 3. Jačanje pristupačnosti i vidljivosti dela za njihovu potencijalnu publiku kroz kanale distribucije i razvoj publike. 4. Podrška forumima za raspravu / razmenu politika, studijama i izveštajima. Promovisanje aktivnosti na podizanju svesti. Paralelno, Program pruža finansijske podsticaje za ozelenjavanje, kao i najbolje prakse za inkluziju i rodnu ravnopravnost. KROS-SeKTORSKI pravac bavi se zajedničkim izazovima i mogućnostima kulturnog i kreativnog sektora, uključujući audio-vizuelne, kao što su: Transnacionalna saradnja na politikama: promovisanje znanja o programu i podrška prenosljivosti rezultata. Laboratorije za kreativne inovacije: promovisanje inovativnih pristupa stvaranju, pristupu, distribuciji i promociji sadržaja u kulturnim i kreativnim sektorima. Novinski mediji: podrška medijskoj pismenosti, kvalitetnom novinarstvu i medijskoj slobodi i pluralizmu.

LINK DO KONKURSA

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027