Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje

PODSTICAJI

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 16. marta do 15. oktobra tekuće godine. Podnosilac podnosi samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija

Podsticaji odnose se na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih:

1 ) grla goveda, i to:

 • junica tovnih rasa starosti od deset do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • junica mlečnih i kombinovanih rasa starosti od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • bikova tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;

2 ) grla ovaca i koza, i to:

 • ovaca – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • koza – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • dvisci starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

3 ) grla svinja, i to:

 • nazimica starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • suprasnih nazimica od devet do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • nerastova starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

4 ) pčelinjih matica.

Ostali uslovi:

 • na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje tri a najviše 100 krava mlečnih, odnosno kombinovanih rasa;
 • priplodna junica koja je predmet zahteva vodi poreklo od majke sa proizvodnim osobinama kvalitetnog priplodnog grla čija je prosečna proizvodnja mleka u standardnoj laktaciji preko 5.500 kg za grla kombinovanih rasa, odnosno preko 7.500 kg za grla mlečnih rasa.
 • investicije za nabavku junica i bikova tovnih rasa ima najmanje pet a najviše 100 grla krava tovnih rasa,
 • investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla ovaca i koza gazdinstvu ima najmanje deset a najviše 400 grla ovaca i koza,
 • investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla svinja ima najmanje 10 a najviše 1.000 grla svinja,
 • ima najmanje pet a najviše 500 košnica pčela.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u periodu iz stava 1. ovog člana.

Zahtev iz stava 1. ovog člana može se podneti za jedan ili više podsticaja iz člana 3. ovog pravilnika i može obuhvatiti jednu ili više investicija u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Član 9.

Uz zahtev iz člana 8. ovog pravilnika dostavlja se:

1 ) račun za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno pčelinje matice iz člana 3. ovog pravilnika sa identifikacionim brojem životinje;

2 ) otpremnica za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno pčelinje matice iz člana 3. ovog pravilnika, odnosno međunarodni tovarni list, ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz;

3 ) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

4 ) jedinstvena carinska isprava ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

5 ) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

6 ) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

7 ) potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

8 ) potvrda nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine;

9 ) uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora;

10 ) pedigre za grla koja su predmet zahteva, odnosno uverenje o poreklu pčelinje matice izdato od strane glavne odgajivačke organizacije – ako je predmet zahteva nabavka kvalitetne priplodne pčelinje matice.

Dokumentacija iz stava 1. tač. 1 )–4 ) ovog člana mora biti izdata u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva iz člana 8. ovog pravilnika, kao i da glasi na podnosioca zahteva.

Maksimalni iznosi podsticaja po kvalitetnom priplodnom grlu jesu:

1 ) za nabavku junice mlečne i kombinovane rase – 140.000 dinara;

2 ) za nabavku junice i bika tovne rase – 125.000 dinara;

3 ) za nabavku dviske – ovce i koze – 20.000 dinara;

4 ) za nabavku dviska – 30.000 dinara;

5 ) za nabavku nazimice – 18.000 dinara;

6 ) za nabavku suprasne nazimice i nerasta – 24.000 dinara;

7 ) za nabavku pčelinje matice – 600 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji podnosilac može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi 3.000.000 dinara.