PROGRAM PODRŠKE DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI NAMENJEN MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Program podrške digitalnoj transformaciji MMSP za 2021. godinu osmišljen je na osnovu iskustva u sprovođenju Programa iz 2019/2020 godine kao i Pilot projekta za 2018. godinu, koje je realizovao Centar za digitalnu transformaciju uz podršku GIZ-a i PKS-a.

Program ima za cilj da se srpskim preduzećima obezbedi mogućnost sprovođenja digitalne transformacije uz podršku i vođenje od strane sertifikovanih i iskusnih konsultanata i to besplatno uz 50% sufinansiranja.

Podrška MMSP u okviru Programa podrške digitalnoj transformaciji MMSP za 2021. godinu sadrži pet elemenata:

· Onlajn samoprocenu (test digitalne konkurentnosti)

· Ekspertsku analizu (Faza I)

· Razvoj Strategije (Faza II)

· Implementaciju (Faza III)

· Verifikacija implementacije (Faza IV)

Faza I: Ekspertska analiza

Uz pomoć sertifikovanih konsultanata za digitalnu transformaciju preduzeće definiše sopstvene snage i slabosti u kontekstu digitalne ekonomije.

 • Kroz Ekspertsku analizu, preduzeće istražuje prilike za svoju poslovnu organizaciju kroz analizu tehnoloških trendova i odabir ključne oblasti delovanja za početak digitalne transformacije svog biznisa.
 • Ekspertska analiza se zajednički izrađuje tokom jednodnevne radionice kojom moderira dodeljeni sertifikovani konsultant.
 • Preduzeća koja su dobila ekspertsku analizu imaju mogućnost da dobiju konsultacije za razvoj Strategije zasnovan na ekspertskoj analizi.
 • Nakon izrađene ekspertske analize, CDT (ne) daje saglasnost za prelazak u sledeću fazu konsaltinga – Razvoj strategije
 • Ekspertska analiza obuhvata besplatne konsultacije tokom 2 dana od strane dodeljenog sertifikovanog konsultanta.

Faza II: Razvoj Strategije

 • Analizirajući jednu od odabranih oblasti iz Ekspertske analize, preduzeće zajedno sa sertifikovanim konsultantom izrađuje strateški dokument za jedan od moguća 4 modela unapređenja: unapređenje poslovnog modela, poslovnih procesa, proizvoda ili usluga poslovne organizacije
 • Razvoj strategije može, ali ne mora, da izvrši isti sertifikovani konsultant koji je izradio ekspertsku analizu, ali svakako mora da bude sertifikovani konsultant iz CDT baze
 • Nakon izrađene Strategije, CDT (ne) daje saglasnost za prelazak u sledeću fazu – Implementacija
 • Strategija obuhvata do 8 dana konsaltinga od strane sertifikovanog konsultanta.

Faza III: Implementacija

 • Ekspertska analiza/strategija izrađena i odobrena od strane MSP-a i CDT-a

Digitalna transformacija podrazumeva transformaciju poslovnih i organizacionih aktivnosti, procesa, kompetencija i modela kako bi se u potpunosti iskoristile promene i mogućnosti korišćenja digitalnih tehnologija u svrhu modernizacije poslovanja, povećanja proizvodnih kapaciteta i povećanju prodaje.

Na osnovu definicije digitalne transformacije koja se primenjuje tokom Programa 2021, MMSP može dobiti CDT finansijsku podršku za sledeće elemente:

Tehnološka rešenja

 • Uvođenjem tehnoloških rešenja koja omogućuju povezanost zaposlenih na daljinu (poput rešenja Cisco® Virtual Office), ili CRM rešenja (Microsoft Dynamics, Salesforce, itd.) a koja doprinose porastu merljivih prednosti rada na daljinu i/ili pridobijanja i zadržavanja korisnika i poboljšanja odnosa s njima

Primena veštačke inteligencije u poslovanju

Konsalting/organizacioni razvoj

 • Jasno definisanje poslovnih procesa predstavlja preduslov nesmetanog funkcionisanja timova, čime se stvaraju velike mogućnosti kolaboracije timova uz pomoć digitalnih tehnologija

Obuke

 • Obuke zaposlenih iz oblasti digitalnih tehnologija, razvoja poslovnih procesa, merenja uspeha, itd.

Faza IV: Verifikacija implementacije

Nakon implementacije definisanog rešenja u Strategiji, sertifikovani konsultanti moraju da verifikuju implementaciju i provere da li su rezultati implementacije u skladu sa izrađenom strategijom.

Verifikacija implementacije je poslednji preduslov za refundaciju 50% sredstava kod CDT-a koja su preduzeća utrošila za razvoj strategije i implementaciju (maksimalno do 6.000 eura).

Izbor MMSP je zasnovan na proceduri od tri koraka:

1. Provera kompletnosti zahteva (sva obavezna pitanja moraju da se popune jer, u suprotnom, zahtev neće biti važeći.

2. Analiza kriterijuma prihvatljivosti

Kriterijumi prihvatljivosti su:

 · Da je registrovana u APR-u Republike Srbije najkasnije do 01.01.2020. godine.

 · Da je u većinskom privatnom vlasništvu.

 · Da nije pokrenut predhodni stečajni postupak ili postupak likvidacije.

 · Da ima najmanje 5 zaposlenih, odnosno najviše 249 zaposlenih.

 · Da je firma izmirila sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

 · Da firma nije imala zabranu obavljanja delatnosti u 2020 godini.

 · Da pristupi radu u roku od 14 dana od trenutka dodele sertifikovanog konsultanta

3. Prijem preduzeća u Fazu I (Ekspertska analiza) je po redosledu prijavljivanja, odnosno, sva MMSP koja podnose zahtev, a ispunjavaju uslove iz Koraka a i b, idu u Fazu I u okvirima ograničenja tekućeg budžeta

4. Za ulazak preduzeća u fazu III prilikom dostavljanja izveštaja preduzeća su u obavezi i da dostave CDT-u sledeći dokument:

– uverenje da je firma izmirila sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 3 meseca  

5. MMSP je dužan da po okončanju Faze 4 u roku od 30 dana podnese sledeće: i. – – – – – zahtev za isplatu sredstava prema obrascu dobijenom od strane CDT-a

– Fakture, ugovore i ostalu dokumentaciju realizatora projektnih aktivnosti

– Izvodi iz banke sa računa MMSP-a sa kojeg su plaćeni troškovi sprovođenja Programa u celosti odnosno troškovi realizatora projektnih aktivnosti.

Podnošenje zahteva za prijavu za Programa podrške digitalnoj transformaciji MMSP za 2021. godinu se radi preko sajta CDT (www.cdt.org.rs).

Onlajn samoproceni (test digitalne konkurentnosti) može da se pristupi putem sledećeg linka: http://cdt.org.rs/index.php/upitnik-za-firme/