Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” objavljuje Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou.

Kroz grantove za javno zagovaranje na lokalnom nivou, ACT projekat podržava lokalne inicijative, zalaže se za kvalitetnije pružanje javnih usluga, uspešno umrežavanje i nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga. Predviđena su dva Poziva za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou.

Cilj ovog poziva je da osnaži građansko društvo da efikasnije i aktivnije učestvuje u procesu donošenja odluka i kreiranja politika kroz zagovaračke aktivnosti, kao i da mobiliše podršku građana i zastupa njihove interese u procesu donošenja odluka, posebno na lokalnom nivou.

OGD čiji predlozi projekata budu izabrani postaće i korisnici posebno dizajniranog i prilagođenog programa izgradnje i razvoja kapaciteta, unapređenja veština i znanja u oblastima kao što su mobilizacija/uključivanje građana i zagovaranje. Razvoj kapaciteta iz pomenutih oblasti će obuhvatiti grupni i/ili individualni pristup koji će imati za cilj da unaprede zagovaračke kapacitete kao i da omoguće podržanim OGD veće povezivanje sa građanima i širenje društvenog uticaja u temama od značaja za lokalne zajednice.

ACT projekat planira da kroz ovaj Poziv podrži do 8 organizacija. Iznos pojedinačne finansijske podrške je do 1.400.000,00 dinara.

Ko može da se prijavi?

Prijavu za grant za javno zagovaranje na lokalnom nivou mogu podneti OGD aktivne u prioritetnim oblastima poziva:

  • uključivanje i mobilizacija građana
  • praćenje sprovođenja zakona i politika
  • rodna ravnopravnost i povezane teme
  • socijalna inkluzija i marginalizovane grupe
  • decentralizacija
  • ljudska i građanska prava
  • zaštita životne sredine
  • dobro upravljanje.

OGD sa sedištem u Srbiji moraju biti registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima ili Zakonom o fondacijama i zadužbinama.

Podnosioci prijava su OGD koje baštine vrednosti demokratičnosti, ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti.

Takođe, podnosioci prijava su OGD čiji razvojni principi uključuju neposredan rad sa građanima i njihovo uključivanje, strateško planiranje, zasnovani su na ljudskim pravima, motivaciji i posvećenosti rukovodstva razvoju na lokalnom nivou, usmereni su na rezultate i održivost.

Detaljne kriterijume za učešće, kao i druge informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekta za grantove za zagovaranje na lokalnom nivou, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.

Kako se prijaviti?

U želji da olakšamo i pojednostavimo postupak podnošenja prijava, odlučili smo da ovaj proces sprovedemo elektronski.

Na internet stranici act.civicatalyst.org možete podneti prijavu za grant za javno zagovaranje na lokalnom nivou.

U pisanom Uputstvu koje se nalazi u priloženom paketu dokumenata, kao i na gorenavedenoj internet stranici pronaći ćete sve najčešće nedoumice i njihova rešenja kada je u pitanju podnošenje prijave za grant za javno zagovaranje na lokalnom nivou.

ROK za prijavu je 20. jul 2020. godine u 16 sati i 59 minuta.