RAS: Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2020. godini

Image of businessman holding tablet ,Growing business concept on Global network coverage world map , Logistic Import Export background (Elements of this image furnished by NASA)

Cilj programa: Podrška privrednim društvima u proizvodnim delatnostima da kroz unapređenje svojih poslovnih performansi ispune uslove da postanu dobavljači multinacionalnih.

Ko može aplicirati: Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte i posebne uslove:

Opšti uslovi:

 • da je Podnosilac prijave registrovan u APR, odnosno upisan u odgovarajući registar privrednih društava, najkasnije do 1. januara 2017. godine;
 • da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
 • da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;
 • da Podnosilac prijave nije povezano lice sa kupcem/potencijalnim kupcem/grupacijom koja ispunjava uslove za status MNK, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;
 • da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima.

Posebni uslovi:

Tehnički kapacitet:

 • da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001   

Poslovni kapacitet:

 • da je pretežna delatnost Podnosioca prijave u: sektoru automobilske industrije – uređaji i komponente za automobilsku industriju (plastika, guma, mašine / oprema); sektoru mašina i opreme za druge namene; sektoru obrade metala; sektoru gume i plastike; sektoru proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata; sektoru električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema;
 • da proizvodi Podnosioca prijave pripadaju grupi direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti industrijskih sektora iz tačke 1. Poslovnog kapaciteta, ili da Podnosilac prijave raspolaže mašinama i opremom koje mogu biti upotrebljene za serijsku proizvodnju direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti industrijskih sektora iz navedene tačke.

Kadrovski kapacitet:

 • da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan 11. decembar 2020. godine, prema evidenciji CROSO

Finansijski kapacitet:

 • da je Podnosilac prijave u 2019. godini ostvario poslovni prihod od najmanje  35.000.000,00 dinara;
 • da vrednost osnovnih sredstava Podnosioca prijave, u bilansu stanja u 2019. godini, nije manja od 35.000.000,00 dinara;
 • da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:

Ulaganja u materijalnu imovinu:

1. do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 12.000.000,00 RSD (kupovina i instalacija industrijskih robota/opreme za automatizaciju/ digitalizaciju/optimizaciju postojećih proizvodnih procesa, kao i naprednih sistema/opreme za međufaznu kontrolu kvaliteta i kvaliteta gotovih proizvoda, koji se isporučuju MNK, do 3 godine starosti i koji su neophodni kako bi se ispunili zahtevi MNK ili dobavljača MNK)

2.do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 15.000.000,00 RSD (kupovina i instalacija autonomnih robota sa sposobnošću učenja i kobota, do 3 godine starosti i koji su neophodni kako bi se ispunili zahtevi MNK ili dobavljača MNK)

3.do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 10.000.000,00 RSD (unapređenje proizvodnih hala, koje ne podrazumeva građevinske radove, već usklađivanje sa specifičnim tehnološkim zahtevima industrijskih sektora kojima pripada MNK i/ili Podnosilac prijave).

Konsultantska podrška:

1. do 70% do ukupne vrednosti opravdanih troškova a u maksimalnom iznosu od 5.000.000,00 RSD (za optimizaciju proizvodnih procesa koji su ključni za ispunjenje zahteva MNK, a u skladu sa očekivanim standardima upravljanja proizvodnim procesima u ciljnim sektorima, posebno optimizacija postojećih proizvodnih linija, uspostavljanje serijske proizvodnje i primena kontrole kvaliteta)

2. do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 2.500.000,00 RSD (za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja, a koje obuhvata: strateško i operativno planiranje, upravljanje ljudskim resursima, marketinške aktivnosti u cilju povećanja obima plasmana proizvoda i pronalaženje novih klijenata; izveštavanje kao i izrada i implementacija softverskih rešenja za optimizaciju poslovnih procesa i načina donošenja odluka)

3. do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 2.500.000,00 RSD (za sertifikaciju sistema kvaliteta prema zahtevima standarda koji su specifični  za industrijske grane u kojima posluje podnosilac zahteva ili MNK)

Minimalno su-finansiranje: u visini do određenog procenta iznosa opravdanih troškova projektnih aktivnosti bez PDV, ili za određene aktivnosti isplatom 30% avansa, a ostatkom iznosa kroz refundaciju do određenog procenta

Napomena: Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/dobavljaci   i verifikacijom internet adrese.

Svaki Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu, s tim što može da aplicira za najviše tri aktivnosti koje su definisane kao prihvatljive.

Konkurs otvoren do: 09.02.2021

Dodatne informacije:

https://ras.gov.rs/drugi-javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-ulazak-u-lance-dobavljaca-multinacionalnih-kompanija-u-2020-godini

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.