ROMACTEDII POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA: ORGANIZACIJE ZA PODRŠKU

 ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

12.01.2021

KO MOŽE DA KONKURIŠE?

  • Organizacije civilnog društva

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU

od $100,000 do $500,000

VRSTA PODRŠKE

Bespovratna sredstva (grant šeme)

OBLAST PODRŠKE

Pravda

  • Ljudska prava

Unutrašnji poslovi

  • Unutrašnji poslovi

Ljudski resursi i socijalni razvoj

  • Socijalna zaštita

Ostalo

  • Romi

GEOGRAFSKA OBLAST PODRŠKE

  • Cela Srbija

PREDVIĐENI PERIOD TRAJANJA PROJEKTA

Period primene Projekata treba da započne 1. marta 2021. godine (videti indikativni raspored pod VIII. Dole) i završava se 30. novembra 2024. Ako donator produži Program, ovaj period primene može se produžiti, pod uslovom pismenog sporazuma između Saveta i primalac granta. Zahtevi za izveštavanje biće ispunjeni najkasnije do 31. decembra 2024. godine.

POSEBNI ZAHTEVI DONATORA

Da bi ispunio uslove za grant, podnosilac prijave mora: -biti pravno konstituisan kao NVO / organizacija / entitet civilnog društva u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj; -imati pravo da u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Crnoj Gori, na severu Makedonije, u Srbiji i u Turskoj obavlja aktivnosti opisane u njenom projektnom predlogu; -su aktivni najmanje tri godine na polju inkluzije Roma, romskih zajednica, politika, javne uprave, pristupa finansiranju i socijalne inkluzije; -imaju dovoljan finansijski kapacitet (stabilni i dovoljni izvori finansiranja) da održi svoju aktivnost tokom celog perioda za koji se dodeljuje bespovratna sredstva i da učestvuje iz sopstvenih sredstava (uključujući ljudske resurse ili doprinose u naturi); -imaju dovoljan operativni i profesionalni kapacitet, uključujući osoblje, za sprovođenje aktivnosti opisanih u njegovom predlogu projekta; predloži kontakt osobu koja ima najmanje 5 godina iskustva u radu na inkluziji Roma; -predloži pomoćnika za finansijsku podršku koji ima najmanje 3 godine iskustva u sličnoj ulozi; -imati račun u banci. donatora, ovaj period primene može se produžiti, pod uslovom pismenog sporazuma između Saveta i korisnika granta.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 Application-Form-ROMACTEDII-Support-Organisation.docx.docx

KAKO SE KONKURIŠE

Ako je Program produžen za Obrazac prijave, popunjen i potpisan, zajedno sa pratećim dokumentima (uključujući privremeni budžet u Exelu), mora se dostaviti u elektronskom obliku (Vord, Ekcel i / ili PDF) na sledeću e-adresu: romacted@coe.int . Imejlovi treba da sadrže sledeću referencu u temi: ROMACTEDII grantovi – Poziv za podnošenje predloga projekata (ime korisnika). Prijave se moraju primiti pre 12. januara 2021. 23:59 CET. Prijave pristigle nakon gore pomenutog datuma neće se razmatrati.

LINK DO KONKURSA

https://www.coe.int/en/web/roma-and-travellers/-/romactedii-call-for-proposals-support-organisatio-2