SUBVENCIONISANI KREDITI MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE U SARADNJI SA KOMERCIJALNIM BANKAMA

Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede, namenjeni su poljoprivrednicima u saradnji sa poslovnim bankama koje odobravaju kredite,  a  Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše deo kamate na te kredite.

Ministarstvo je potpisalo ugovor o subvencionisanim kreditima sa sledećim bankama:

 • Kredit Agrikole Srbija
 • NLB
 • Pro Kredit
 • OTP Vojvođanska
 • Komercijalnom bankom
 • Poštanskom štedionicom
 • AIK
 • Intesa
 • Halkbank
 • Sberbank i
 • Uni Kredit bankom.

Pravo na kreditnu podršku imaju:

– fizička lica  – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

– preduzetnici i

– pravna lica  (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica)

Kreditna podrška odnosi se na sledeće investicije:

 • razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom
 • razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva
 • investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
 • nabavku hrane za životinje
 • investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Krediti se odobravaju i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule.

Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za žene, za lica do 40 godina starosti i  fizička  lica  sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku  za iznos do  6.000.000,00  dinara, a pravna  lica za  iznose  do  18.000.000 dinara.

Rok za podnošenje zahteva je 01.11. tekuće godine godine.