VIŠE JAVNIH POZIVA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

 1. JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

 • JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

 • JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA   ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su: 

 • mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija / sa niskim kvalifikacijama,
 • mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama,
 • stariji od 50 godina,
 • viškovi zaposlenih,
 • Romi,
 • osobe sa invaliditetom,
 • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći,
 • dugoročno nezaposleni,
 • žrtve porodičnog nasilja

Visina subvencije iznosi:  200.000,00 dinara po licu, odnosno 240.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u prvoj i drugoj grupi JLS

 • JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA OBUKE ZA POTREBE POSLODAVCA ZA ZAPOSLENOG

Nacionalna služba za zapošljavanje može poslodavcu na osnovu zahteva da isplati:

–           sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi posebnog usavršavanja do 25% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku, 

–           sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi opšteg usavršavanja  do 60% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku.

–           Sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke se mogu povećati najviše do 80% opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku i to za:  najviše 20 procentnih poena ukoliko je poslodavac mali privredni subjekt,  najviše 10 procentnih poena ukoliko je poslodavac srednji privredni subjekt,  najviše 10 procentnih poena ukoliko se u obuke uključuju osobe sa invaliditetom  ili osobe koje se teže zapošljavaju.

 • JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA OBUKE NA ZAHTEV POSLODAVCA

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva:

a) realizaciju obuke u trajanju do 480 časova

b) zasnivanje radnog odnosa sa najmanje 50% polaznika koji su sa uspehom završili obuku.

Za realizaciju obuke Nacionalna služba:

1. poslodavcu na osnovu zahteva može da isplati:  sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke, zavisno od dužine trajanja obuke, a najviše do 120.000,00 dinara po polazniku, u dva dela, i to: o prvi deo od 50% ukupnih sredstava po otpočinjanju obuke i o drugi deo nakon završetka obuke, odnosno po dostavljanju dokaza da su polaznici obučeni (25% ukupnih sredstava) ili obučeni i zaposleni (50% ukupnih sredstava).

2. nezaposlenom polazniku isplaćuje: mesečnu novčanu pomoć u visini od 16.000,00 dinara za pun fond časova,  sredstva za troškove prevoza

3. nezaposlenom polazniku – osobi sa invaliditetom isplaćuje:  mesečnu novčanu pomoć u visini 20% minimalne zarade, sredstva za troškove prevoza, i za pratioca ako je potreban, u visini neoporezivog iznosa, u skladu sa zakonom.

      6. JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa. U program stručne prakse se uključuju nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju u struci za koju su stekla određenu vrstu i nivo kvalifikacija ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita.

Nacionalna služba za zapošljavanje može da finansira program u dužini propisanoj zakonom, a najduže 12 meseci.

Kada se program stručne prakse sprovodi u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova, Nacionalna služba program finansira u trajanju:  – – do 6 meseci za lica sa trećim i četvrtim nivoom kvalifikacija, do 9 meseci za lica sa šestim nivoom kvalifikacija, do 12 meseci za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje: 1. angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:  20.000,00 dinara za lica sa trećim i četvrtim nivoom kvalifikacija, 22.000,00 dinara za lica sa šestim nivoom kvalifikacija,  25.000,00 dinara za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija

 2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti

       7. JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa

Poslodavac – izvođač javnog rada može organizovati sprovođenje javnih radova samo ukoliko u ukupnom broju nezaposlenih lica uključenih u program javnih radova ima najmanje 70% nezaposlenih lica po pojedinačnoj prijavi, koja su na evidenciji nezaposlenih najmanje 6 (šest) meseci i pripadaju sledećim kategorijama: . radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, Romi, lica bez kvalifikacija / sa niskim kvalifikacijama, lica koja posao traže duže od 18 meseci, a ne pripadaju kategorijama iz tačaka 1, 2 i 3.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

     8.JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA OBUKE NA ZAHTEV POSLODAVCA

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva:

a) realizaciju obuke u trajanju do 480 časova u skladu sa standardima nivoa obuka1 ili posebnim zakonom ili pravilnikom, ili realizaciju obuke za osobe sa invaliditetom, u skladu sa programom obuke za koju je izdato odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja i

b) zasnivanje radnog odnosa sa najmanje 50% polaznika koji su sa uspehom završili obuku.

Za realizaciju obuke Nacionalna služba:

 1. poslodavcu na osnovu zahteva može da isplati:  sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke, zavisno od dužine trajanja obuke, a najviše do 120.000,00 dinara po polazniku, u dva dela, i to:  prvi deo od 50% ukupnih sredstava po otpočinjanju obuke i o drugi deo nakon završetka obuke, odnosno po dostavljanju dokaza da su polaznici obučeni (25% ukupnih sredstava) ili obučeni i zaposleni (50% ukupnih sredstava), 

2. nezaposlenom polazniku isplaćuje:  mesečnu novčanu pomoć u visini od 16.000,00 dinara za pun fond časova,  sredstva za troškove prevoza

3. nezaposlenom polazniku – osobi sa invaliditetom isplaćuje:  mesečnu novčanu pomoć u visini 20% minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, za pun fond časova, ako se obuka izvodi u trajanju od najmanje 100 časova i ako osoba sa invaliditetom nije korisnik novčane naknade za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom,  sredstva za troškove prevoza, i za pratioca ako je potreban, u visini neoporezivog iznosa

4. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti za polaznike obuke, u skladu sa zakonom

      9. JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STICANJA PRAKTIČNIH ZNANJA

Program sticanja praktičnih znanja realizuje se kroz:

 1. zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme:  poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 3 meseca i ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još 3 meseca nakon završetka programa (ukupno trajanje 6 meseci);

2. zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme (na početku programa ili do isteka trećeg meseca, odnosno završetka programa):  poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 3 meseca i ima pravo na naknadu troškova zarade za još 3 meseca, odnosno u ukupnom trajanju od 6 meseci; poslodavac ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još najmanje 6 meseci nakon isteka perioda finansiranja (ukupno trajanje 12 meseci).

Poslodavcu za vreme sticanja znanja i veština za rad, Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 31.000,00 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju od 3 ili 6 meseci.

      10. JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PRIPRAVNIKA – ZA NEZAPOSLENA LICA SA SREDNJIM NIVOOM KVALIFIKACIJA

Poslodavcu tokom realizacije programa Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 31.000,00 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 6 meseci.

     11. JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PRIPRAVNIKA ZA NEZAPOSLENA LICA SA VISOKIM NIVOOM KVALIFIKACIJA

Program pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečen visok nivo kvalifikacije, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima, uz zasnivanje radnog odnosa.

Nacionalna služba za zapošljavanje može da finansira program u dužini propisanoj zakonom, a najduže 12 meseci. Kada se program pripravnika sprovodi u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova, Nacionalna služba program finansira u trajanju:  do 9 meseci za lica sa šestim nivoom kvalifikacija , do 12 meseci za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija , nezaposleni koji je radio kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u struci koja je uslov za rad na tim poslovima, u program se može uključiti za preostalo vreme potrebno za sticanje uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita.

Poslodavcu tokom realizacije programa pripravnika Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 35.000,00 dinara (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 9, odnosno 12 meseci.

      12. JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:  socijalne zaštite i humanitarnog rada,  kulturne delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:  isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 22.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, uvećanu za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje; navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada; 

naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu,  u visini od:

 – 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana,

– 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca,

– 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca

naknadu troškova obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove, odnosno za lica angažovana kod poslodavca  pružaoca usluga socijalne zaštite, u skladu sa zakonom; po završetku obuke licu se izdaje potvrda/sertifikat o stečenim kompetencijama; poslodavcu – izvođaču javnog rada, odnosno obrazovnoj ustanovi, isplaćuju se sredstva u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po angažovanom licu koje je završilo obuku i kojem je izdata potvrda o stečenim kompetencijama

      13. REFUNDACIJA  TROŠKOVA PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM KOJE SE ZAPOŠLJAVAJU POD POSEBNIM USLOVIMA

Poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom koja se zapošljava pod posebnim uslovima može da ostvari pravo na refundaciju troškova podrške za programe:

A) Refundacija troškova zarade licu angažovanom na pružanju podrške na radnom mestu – radna asistencija

Poslodavcu se za lice angažovano na pružanju stručne pomoći refundiraju:  troškovi isplaćene zarade, bez poreza i doprinosa, za pun fond radnih sati, odnosno srazmerno broju radnih sati pružene stručne podrške osobi sa invaliditetom u odnosu na mesečni fond radnih sati, u visini do 50.000 dinara mesečno;  troškovi pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno  osiguranje.

B) Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta

Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta može se odobriti poslodavcu u jednokratnom iznosu do 400.000,00 dinara po osobi sa invaliditetom. Refundacija troškova podrške za navedene programe se ostvaruje prema propisima o državnoj pomoći za naknadu dodatnih troškova zapošljavanja osoba sa invaliditetom i drugim propisima o državnoj pomoći. Visina refundacije troškova podrške ne sme da bude veća od 100% opravdanih dodatnih troškova.

Svi konkursi su otvoreni do 27.03.2020. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.